WeidebeekjufferBandheidelibelLantaarntjegroene glazenmaker
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Soorten en de leefgebiedenbenadering

Biotoop bosbeekjuffer.
Het Nederlandse soortenbeleid, de leefgebiedenbenadering, is gericht op het behoud en herstel van soorten: het behoud van de biodiversiteit.
De leefgebiedenbenadering zet in op het herstel van soorten op drie manieren:
  • Locaties die niet direct natuurwaarde hebben. Toch kunnen deze locaties belangrijk zijn als (potentieel) leefgebied voor een groep van soorten. De maatregelen die daar worden uitgevoerd dragen bij aan de instandhouding van soorten.
  • Het natuurbeleid in natuurgebieden richt zich op een specifieke groep soorten. Extra beheermaatregelen kunnen ook andere soorten in de leefgebieden ten goede komen.
  • Voor sommige soorten blijft het noodzakelijk om soortspecifieke maatregelen te treffen vanwege de bijzondere eisen die zij aan hun omgeving stellen. Daarom blijven er ook specifieke soortenprogramma’s bestaan.

De leefgebiedenbenadering heeft ook tot doel maatregelen voor soorten zoveel mogelijk aan te laten sluiten op andere maatregelen, beleid en plannen in het landelijk gebied. Vanaf 2010 krijgen de provincies de regie over de uitvoering van het soortenbeleid. Andere partijen, zoals waterschappen, gemeenten en projectontwikkelaars, worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het soortenbeleid.
 


Groene glazenmaker

De groene glazenmaker is een libellensoort die de laatste tientallen jaren hard achteruit is gegaan. Daarom is het nodig maatregelen te nemen voor het behoud van deze soort in ons land. De provincie Utrecht en De Vlinderstichting zetten zich samen met een groot aantal andere organisaties, instanties en personen in voor de bescherming van deze libel. Helpt u mee?

Ga naar de website over de groene glazenmaker voor meer informatie.

Zwartboek
Het ‘Zwartboek groene glazenmaker' geeft een overzicht van meldingen van verwijdering van krabbenscheer. Ga voor meer informatie over dit dossier naar extra pagina zwartboek.
 

| |

Laatste wijziging: 17 november 2009

Groene glazenmaker.
Krabbenscheer.
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen