koninginnepagenachtpauwoogkleine vuurvlindervijfvlek-sint-jansvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Soorten en de leefgebiedenbenadering

Biotoop van de kommavlinder.
Het Nederlandse soortenbeleid, de leefgebiedenbenadering, is gericht op het behoud en herstel van soorten: het behoud van de biodiversiteit.
De leefgebiedenbenadering zet in op het herstel van soorten op drie manieren:
  • Locaties die niet direct natuurwaarde hebben. Toch kunnen deze locaties belangrijk zijn als (potentieel) leefgebied voor een groep van soorten. De maatregelen die daar worden uitgevoerd dragen bij aan de instandhouding van soorten.
  • Het natuurbeleid in natuurgebieden richt zich op een specifieke groep soorten. Extra beheermaatregelen kunnen ook andere soorten in de leefgebieden ten goede komen.
  • Voor sommige soorten blijft het noodzakelijk om soortspecifieke maatregelen te treffen vanwege de bijzondere eisen die zij aan hun omgeving stellen. Daarom blijven er ook specifieke soortenprogramma’s bestaan.

De leefgebiedenbenadering heeft ook tot doel maatregelen voor soorten zoveel mogelijk aan te laten sluiten op andere maatregelen, beleid en plannen in het landelijk gebied. Vanaf 2010 krijgen de provincies de regie over de uitvoering van het soortenbeleid. Andere partijen, zoals waterschappen, gemeenten en projectontwikkelaars, worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het soortenbeleid.
 


Gentiaanblauwtje

Het gentiaanblauwtje is een kenmerkende dagvlinder van natte heide en schraallanden. De stand van de soort is de laatste tientallen jaren hard achteruit gegaan. Daarom is het nodig maatregelen te nemen voor het behoud van het gentiaanblauwtje in ons land. De Vlinderstichting zet zich samen met natuurbeherende organisaties, particuliere landeigenaren, vrijwilligers en de overheid in voor de bescherming van deze vlinder. Helpt u mee?

Ga naar de website over het gentiaanblauwtje voor meer informatie.
 

Grote vuurvlinder

De grote vuurvlinder is de meest karakteristieke vlindersoort van Nederland. Helaas gaat het niet goed met deze mooie moerasvlinder: momenteel is hij in Nederland ernstig bedreigd.
Om de overlevingskansen van de soort te verhogen is het van belang om te weten welke beheermaatregelen het meest effectief zijn.

Ga naar de website over de grote vuurvlinder voor meer informatie.
 

Donker pimpernelblauwtje

Het donker pimpernelblauwtje is een kenmerkende dagvlinder van wegbermen. Het is alleen aanwezig in het Roerdal en bij Den Bosch.

De Vlinderstichting zet zich samen met natuurbeherende organisaties, particuliere landeigenaren, vrijwilligers en de overheid (provincie Limburg en Noord-Brabant, DLG Zuid) in voor de bescherming van deze vlinder.

Ga naar de website over het donker pimpernelblauwtje voor meer informatie.
 

| |

Laatste wijziging: 17 november 2009

Leefgebiedenbenadering

Deze soortbeschermingsplannen zijn vervangen door de leefgebiedenbenadering. Deze nieuwe aanpak richt zich op leefgebieden en groepen van soorten, in plaats van op individuele soorten. Waar mogelijk komen (herstel)maatregelen dan ook ten goede aan meerdere soorten.

Soortspecifieke maatregelen

Sommige bedreigde vlinders hebben soortspecifieke maatregelen nodig. Voor de volgende vlinders zijn soortspecifieke maatregelen opgesteld:


gentiaanblauwtje


grote vuurvlinder


donker pimpernelblauwtje

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen