Grote vuurvlinderRups van de nachtpauwoogMoerasparelmoervlinderPaardenbijter
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Dat houdt in dat er ieder jaar verschillende projecten worden uitgevoerd door de medewerkers. Grofweg
vallen deze projecten uiteen in drie thema’s: kennis, draagvlak en mensen.
Hieronder vindt u een selectie van de projecten die zijn uitgevoerd.

Meer lezen over projecten in voorgaande jaren? Bekijk dan onze jaarverslagen
 


Landelijk Meetnet Vlinders

Het nauwgezet volgen van onze vlinderstand is een van de hoofddoelen van De Vlinderstichting. Om die reden is het Landelijk Meetnet Vlinders zo’n belangrijk project, en we zijn daarom blij met de grote groep tellers die jaarlijks meedoet.
De goede samenwerking met het CBS maakt dat de kwaliteit van het meetnet hoog is en de resultaten op veel manieren gebruikt kunnen worden.

Opdrachtgever: Ministerie van EL&I
 
 

Landelijk Meetnet Libellen

Het nauwgezet volgen van onze libellenstand is een van de hoofddoelen van De Vlinderstichting. Om die reden is het Landelijk Meetnet Vlinders zo’n belangrijk project, en we zijn daarom blij met de grote groep tellers die jaarlijks meedoet.
De goede samenwerking met het CBS maakt dat de kwaliteit van het meetnet hoog is en de resultaten op veel manieren gebruikt kunnen worden.
 
Opdrachtgever: Ministerie van EL&I
 
 

Rode Lijst Libellen

In 1999 publiceerde het Ministerie van LNV de eerste Rode Lijst Libellen. Inmiddels elf jaar later is een herziene versie nodig. Vele honderdduizenden nieuwe waarnemingen en de resultaten van het Landelijk Meetnet Libellen maken dit mogelijk. De Rode Lijst op opgesteld volgens Nederlandse en IUCN-criteria.
 
Opdrachtgever: Ministerie van EL&I
 

Rode Lijst Turkse dagvlinders

In Turkije komen veel vlinders voor, maar er zijn maar erg weinig vlinderaars om ze in kaart te brengen en bij te houden. Met steun van het toenmalige Ministerie van Landbouw is het Turkse Nature Conservation Centre in samenwerking met Butterfly Conservation Europe en De Vlinderstichting aan de slag gegaan met de wel aanwezige gegevens. Ook is men actief op zoek gegaan naar meer vlinderaars daar en heeft een zomerkamp georganiseerd om belangstellenden op te leiden. Uiteindelijk leidde dit op 7 februari tot een nieuwe Rode Lijst.
 

Aanvullende Faunavoorzieningen bij MJPO knelpunten ProRail

Er zullen twee producten worden opgeleverd, namelijk een brochure en een rapport bevattende een technische handleiding over hoe de aanvullende faunavoorzieningen zijn te realiseren.
 
Er zal een aantrekkelijke ogende brochure worden gemaakt, die de doelgroep aanspreekt om er mee aan de slag te gaan. Het biedt de keuze om tal van extra voorzieningen voor fauna te treffen. Er zullen circa 10 mogelijke faunavoorzieningen voor diverse soortgroepen in worden uitgewerkt. Alle aanvullende faunavoorzieningen die een nadere technische instructie
behoeven, zullen in deze handleiding gespecificeerd worden.
 
Opdrachtgever: Prorail
 

Bescherming sleedoornpage Ede

De stedelijke omgeving van de Veluwerand is een belangrijk gebied voor de sleedoornpage. Deze zeldzame dagvlinder is lastig te vinden, maar is vrij eenvoudig te beschermen.
 
Het doel van dit project is om de verspreiding en kansen voor de sleedoornpage in kaart te brengen zodat deze soort direct kan worden beschermd in de gemeente Ede. Dit project zal voor het stedelijk gebied in de gemeente Ede de verspreiding en kansen voor de sleedoornpage in kaart brengen. De huidige verspreiding en potentieel leefgebied wordt nader onderzocht en gerapporteerd.
 
 

Functioneel Beheer NDFF

In het kader van de samenwerking tussen VOFF en GaN als initiatiefnemers van Het Natuurloket en ontwikkelaars van de NDFF worden de werkzaamheden met betrekking tot het functioneel beheer uitgevoerd door medewerkers van verschillende PGO’s, waaronder De Vlinderstichting.
 
Opdrachtgever: Gegevensautoriteit Natuur
 
 

HAS cursus toegepaste biologie

In 13 dagdelen zijn groepen studenten van de HAS in Den Bosch begeleid. Er is een korte introductie gegeven m.b.v. een powerpointpresentatie en vervolgens in de praktijk buiten verder gewerkt. De onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn onderzoeksmethoden voor vlinders en libellen (verspreidingsonderzoek, monitoring en soortgericht onderzoek). Hierbij is zowel op de veldwerkmethode ingegaan als op de manieren waarop de waarnemingen kunnen worden doorgegeven. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden om in inrichting en beheer van het landschap rekening te houden met de eisen van vlinders en libellen.
 
Opdrachtgever: Has Den Bosch
 
 

Iepenpage in Heerlen

In Heerlen is in 2011 een rioolturbine opgeleverd. De aanleg en installatie van dit duurzame project vonden plaats bij de vliegplaats van de iepenpage bij het centrum van de stad. In overleg met De Vlinderstichting en het IKL heeft de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met het leefgebied van deze bijzondere vlinder. 
 
Uit de beschermingscampagne Tien voor 12 heeft De Vlinderstichting driehonderd nectarplanten, zoals kruidvlier en koninginnenkruid bekostigd om de nectarvoorziening van de vlinders te waarborgen. Daarnaast zijn verschillende soorten buddleja’s neergezet, die nectar leveren van mei tot en met oktober.
 
 

Kommavlinder in het zuidelijke Drents-Friese Wold

De kommavlinder is een karakteristieke Rode Lijst-soort van het Drents-Friese Wold. In 2010 is een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Uit de rapportage blijkt dat de kommavlinder nog niet goed in beeld is gebracht in het zuidelijk deel van het Drents-Friese Wold.
Voor de beheer- en inrichtingplannen van het gebied is gevraagd om deze soort goed te inventariseren en een bijhorend beheeradvies voor deze soort op te stellen.
 
Opdrachtgever: Nationaal Park Drents-Friese Wold
 
 

Kwaliteit Natuur na winnen zand of grind

Zand- en grindwinning kan gezien worden als een belangrijk fundament voor allerlei vormen van gebiedsontwikkeling. Het kan de basis zijn voor het ontwikkelen van natuur, recreatie, wonen aan het water, rivierverruiming en waterberging.
 
Er zijn twee opgeleverde projecten geselecteerd die door verschillende aannemers zijn uitgevoerd. Daarbij zal de situatie gekozen worden waarbij de omringende natuurwaarde vergelijkbaar is. De selectie van de terreinen wordt in overleg met Cascade bepaald. Deze terreinen worden vervolgens geïnventariseerd op vlinders en libellen, die goede indicatoren zijn voor de natuurwaarde. Hiervoor worden per gebied vier bezoeken afgelegd in de periode mei tot en met augustus.
 
Opdrachtgever: Cascade
 
 

Monitoring Pimpernelblauwtjes in Brabant 2011

Door de ingewikkelde relaties met hun voedselplant, de grote pimpernel (Sanguisorba officinalis), en bepaalde soorten knoopmieren zijn pimpernelblauwtjes goede indicatoren voor terreinen met een hoge ecologische waarde. 
 
In 1998 is een start gemaakt met het jaarlijks monitoren van pimpernelblauwtjes in en rond de Moerputten. De resultaten van het monitoring laten zien of beheersinspanningen hun vruchten hebben afgeworpen en of en welke specifieke bedreigingen er voor de soorten spelen zodat op tijd ingegrepen kan worden. Het project is in 2011 voortgezet.
 
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
 
 

Nationale NachtvlinderNacht

In de nacht van 2 op 3 september 2011 werd op diverse locaties in Nederland onderzoek gedaan naar nachtvlinders in het kader van de Nationale Nachtvlindernacht 2011.

Op enkele honderden locaties deden mensen mee met dit evenement, dat sinds 2005 jaarlijks wordt georganiseerd door De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek. Met licht en smeer werden vlinders gelokt.

Op 27/28 juni 2014 wordt het 10 jarig bestaan van de Nationale Nachtvlindernacht gevierd met het Jubileumsymposium 'Licht op Natuur'.
 

Onderzoek Vlinderstruiken

In Bennekom, bij Bomenland Schiphorst, is men bezig met het opzetten van de Nederlandse Plantencollectie van Buddleja’s. Meer dan 60 soorten en variëteiten staan hier in de volle grond bij elkaar en dat biedt een uitstekende gelegenheid voor De Vlinderstichting om te kijken welke vlinderstruiken nu het beste zijn. Kunnen we verschillen ontdekken tussen de variëteiten van B. davidii? Is er een voorkeur voor paars boven wit? Op al die vragen hopen we dit jaar en de komende tijd het antwoord te vinden. We tellen regelmatig de bloeiende struiken en hopen op een goed vlinderjaar, zodat we genoeg waarnemingen krijgen om echte conclusies te kunnen trekken.
 

Spoedhulp Sleedoornpage Steenwijk

Begin november 2010 werd ontdekt dat de Gemeente Steenwijkerland op het Sportpark De nieuwe Gagels vrijwel de gehele populatie sleedoornpage had verwijderd. Een restant zat nog op een aantal los gevonden takken. In overleg met de gemeente is een spoedproject opgestart waarbij doel is het herstel van de populatie sleedoornpage.
 
Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland
 
 

Tuinvlindertelling

In 2013 organiseerde De Vlinderstichting voor de vijfde keer de Nationale Tuinvlindertelling. Alle resultaten zijn te vinden op www.vlindermee.nl.
Die cijfers zijn belangrijk, omdat ze iets zeggen over de toestand van de Nederlandse vlinders.
 

Veldparelmoervlinder rond Bemelen

Sinds 2008 heeft zich bij Bemelen een kleine populatie gevestigd van de ernstig bedreigde veldparelmoervlinder. Deze heeft zich in 2009 uitgebreid. De vraag is waar de soort zich nu voortplant en of er in de omgeving voldoende geschikt leefgebied is om een duurzame populatie tot ontwikkeling te laten komen. Dit project inventariseert het actuele voorkomen van de soort en geeft adviezen over het beheer en inrichting van geschikte plekken.
 
Opdrachtgever: Stichting Limburgs Landschap
 
 

Vlinders in de Hof van Twente

In 2011 bestaat de gemeente Hof van Twente 10 jaar. De vlinder zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen. De vlinder zal in het jaar 2011 tijdens de viering van 10 jaar Hof van Twente zoveel mogelijk gepromoot worden, bijvoorbeeld:
 
De Vlinderstichting stelt voor alle basisscholen in Hof van Twente een pakketje eitjes, rupsen en poppen van het groot koolwitje beschikbaar. De leerlingen kunnen dan zelf vlinders opkweken in de klas. Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente komen op die manier in aanraking met vlinders. De Vlinderstichting laat vlinders vrij tijdens de opening van het toeristisch seizoen op 16 april.
De opening van de jaarlijkse tuinvlindertelling vindt plaats in de gemeente Hof van Twente.
 
Opdrachtgever: gemeente Hof van Twente
 

| |

Laatste wijziging: 30 april 2014

Waarom is bescherming belangrijk?

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen. Maar waarom eigenlijk?
 
1) De voedselketen
Vlinders en libellen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Vogels voeren hun jongen in de lente honderden rupsen, vleermuizen hebben een dieet wat grotendeels uit nachtvlinders bestaat en salamanders zijn dol op libellenlarven. Als vlinders en libellen verdwijnen, heeft dat dus veel invloed op de Nederlandse natuur.
 

Dagpauwoog. Daar waar veel vlinders voorkomen, gaat het goed met de natuur (foto: Wanny Schelling)
2) Indicatoren
Vlinders en libellen staan voor kwaliteit. Ze stellen hoge eisen aan hun omgeving. Wanneer het ergens slecht gaat met de natuur, bijvoorbeeld door waterverontreiniging of gebruik van gif, zijn vlinders en libellen als eerste verdwenen. Dat betekent dat wanneer vlinders en libellen ergens wél voorkomen, het goed gaat met de natuur. Wanneer we vlinders en libellen beschermen, zorgen we er dus voor de het goed gaat met de natuur.
 

De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen