Nieuwsbericht

Aanleg en beheer van natuurlijke bosranden

woensdag 13 mei 2009

In 2009 wil De Vlinderstichting weer in nauwe samenwerking met dier- en plantenbeschermende organisaties (EIS, FLORON, RAVON, SOVON, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging) en bosbeheerders een groot aantal soorten beter beschermen door de aanleg van natuurlijkere bosranden, met name in de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg.

Bosranden bestaan vaak uit abrupte overgangen van open gebied naar gesloten bos, terwijl veel soorten gebaat zijn bij een geleidelijke overgang. Het blijkt dat een van de belangrijke belemmeringen voor goed bosrandbeheer de kosten zijn. De eerste keer kappen levert soms nog wel wat houtopbrengst op ter compensatie van een deel van de kosten, maar het benodigde onderhoud kost vervolgens ook geld. De Vlinderstichting heeft subsidie van het ministerie van LNV gekregen voor de realisatie van vele kilometers bosrand in 2009, vooral voor zandgronden en beekdalen in Zuid-, Oost- en Midden-Nederland. Bosbeheerders die mee willen werken aan dit doel en op zoek zijn naar financiering voor de aanleg van deze soortenrijke bosranden kunnen meer informatie opvragen bij De Vlinderstichting. Volgens planning kunnen aanvragen van maximaal €30.000,- hiervoor worden ingediend bij De Vlinderstichting vóór 29 juni 2009.

Het gaat hierbij dus om het omvormen van abrupte overgangen naar geleidelijke overgangen. Er mag geen belangrijke aantasting optreden van leefgebieden van soorten die afhankelijk zijn van gesloten boskernen, en onder dit project bent u niet ontslagen van allerlei wettelijke kaders (bv. Gedragscode voor Natuurbeheer).
Dit project voeren wij samen met het ministerie van LNV uit om bedreigde plant- en diersoorten in Nederland een extra steun in de rug te geven.