Nieuwsbericht

Blijf voldoende investeren in natuur

woensdag 18 september 2013

Alle begrotingen staan onder grote druk, ook die van natuur. Het kabinet trekt in 2014 en 2015 minder geld voor natuur uit dan in het coalitieakkoord staat, maar dat bedrag komt er de twee jaar daarna weer bij. De Manifestpartijen, een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, gaan ervan uit dat uitstel geen afstel betekent als het gaat om deze noodzakelijke investeringen in natuur.

De Manifestpartijen staan voor de belangrijkste spelers in het landelijke gebied: recreatie, natuur, landbouw, landschap, landgoed. Gezamenlijk investeren zij veel tijd en geld in de kwaliteit van het landelijk gebied waarin veel maatschappelijke functies samenkomen en die van belang zijn voor het functioneren van de economie. In haar woensdag gepresenteerde Hoofdlijnennotitie zet staatssecretaris Dijksma samen met de provincies (IPO) de lijnen uit voor toekomstig natuurbeleid.

De Manifestpartijen hebben begrip voor de keuze van het kabinet en waarderen de inspanningen van staatssecretaris Dijksma. Zij vinden het wel van belang om te borgen dat het uitgestelde budget later alsnog beschikbaar is voor het inrichten en robuuster maken van het Natuur Netwerk Nederland. Al voor de zomer bereikten provincies, natuurorganisaties, ondernemers en particuliere landgoedeigenaren in het landelijk gebied overeenstemming over de inzet van de middelen de aankomende jaren. Deze afspraken blijven staan waardoor zij gezamenlijk aan de slag kunnen.

"Wij vinden dat in deze situatie van schaarse middelen het beheer van bestaande natuur en landschap, agrarisch natuurbeheer en herstelmaatregelen ten behoeve van internationale doelen prioriteit heeft om de biodiversiteit tenminste te behouden. Wij zijn blij dat de beschikbare middelen toereikend zijn om het beheer (inclusief een recreatietoeslag en soortenbescherming) overeenkomstig de afspraken tussen Manifestpartijen en de provincies uit te voeren. Dit betekent onder meer dat er ruimte blijft om ook natuur buiten het natuurnetwerk te financieren. Om de internationale doelen te realiseren is het beschikbare bedrag voor de komende twee jaar weliswaar ontoereikend maar met een gerichte inzet van de beschikbare gronden moet er toch ruimte komen om verder invulling te geven aan de inrichtings- en verwervingsopgave.’’

Investeren in natuur is belangrijk niet alleen voor de natuur zelf. Natuur is van groot belang voor de kwaliteit van het landelijk gebied en daarmee van grote economische waarde voor de Nederlandse waterhuishouding, voor het vestigingsklimaat van bedrijven, voor het toerisme en voor de gezondheid. Naast de internationale doelen is het dus ook van belang dat het landelijk gebied en de natuur bereikbaar en beleefbaar is, onder andere door een goede basisinfrastructuur voor fietsen, wandelen en varen. Het investeren in een robuuste en gezonde natuur levert bovendien ontwikkelruimte op voor bedrijven. Al met al levert investeren in natuur meer economische groei op.

Natuurbeschermingsorganisaties, ondernemers en particuliere landgoedeigenaren zijn bereid zelf ook te investeren in natuur en landschap. Ook zal er onverminderd gewerkt worden aan het zoeken naar nieuwe bronnen voor (mede)financiering van het beheer. Onderdeel van de afspraken tussen provincies en Manifestpartijen is ook een goede uitwerking van de ‘gelijkberechtiging’. Dit moet leiden tot gelijke kansen voor alle partijen (bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties, agrariërs, landgoedeigenaren) bij de aanleg van nieuwe natuur en tot gezonde marktwerking.

Tot de Manifestpartijen behoren Natuurmonumenten, De12Landschappen, Staatsbosbeheer, RECRON, FPG, LTO Nederland, APnl en ANWB.
Soortenbescherming Nederland (De Vlinderstichting, RAVON, Zoogdiervereniging, EIS-Nederland, FLORON), Vogelbescherming en Landschapsbeheer Nederland onderschrijven deze verklaring van de Manifestpartijen.

beleid landbouwgebieden natuurgebieden