Nieuwsbericht

Evaluatie Beschermingsplan Gentiaanblauwtje verschenen

donderdag 1 januari 2009

Ter afronding van het Beschermingsplan Gentiaanblauwtje 2003-2007 is door De Vlinderstichting een evaluatie van het plan opgesteld.

Het Beschermingsplan Gentiaanblauwtje is er helaas niet in geslaagd om de achteruitgang in het aantal populaties van het gentiaanblauwtje tot stilstand te brengen. Wel zijn er duidelijke lokale successen geboekt, met als duidelijkste resultaat de toenemende aantallen gentiaanblauwtjes in Noord-Brabant. Ook zijn er op tal van plaatsen groepen vrijwilligers betrokken bij kleinschalige herstelwerkzaamheden voor het gentiaanblauwtje en andere soorten van de natte heide. Onderzoek heeft het succes van deze aanpak voor het gentiaanblauwtje aangetoond. Naast dit maatwerk is verder herstel op landschapsschaal nodig, omdat alleen grotere netwerken van populaties duurzaam zijn.

De in 2008 gehouden Themadag en de enquête onder betrokkenen hebben duidelijk gemaakt dat het draagvlak voor bescherming van het gentiaanblauwtje dankzij het beschermingsplan duidelijk is gegroeid. Het gentiaanblauwtje kan binnen de leefgebiedenbenadering en binnen de realisatie van Natura 2000/EHS blijven fungeren als vlaggenschip voor bescherming en herstel van een soortenrijke natte heide. Soortgerichte maatregelen blijven echter nodig voor een bedreigde soort als het gentiaanblauwtje!

De uitdaging voor de komende jaren is om het gegenereerde draagvlak om te zetten in uitvoering van herstel op landschapsschaal. Dit vraagt niet alleen ambitie maar ook een duidelijke regie en continuïteit in de middelen voor uitvoering. Ik hoop van harte dat alle betrokkenen zich daartoe zullen inzetten!

Michiel Wallis de Vries

N.B. Het plan is per post verspreid onder vele betrokkenen. Een pdf van het plan kunt u hier downloaden.

beschermingsplan Gentiaanblauwtje