Nieuwsbericht

Green Deal Infranatuur vergroot kansen voor natuur

vrijdag 1 april 2016

Op vrijdag 1 april tekenden 20 organisaties (onder andere overheden, infrabeheerders, ingenieursbureaus en De Vlinderstichting) de Green Deal Infranatuur met als doel: vergroten van bewustwording over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur. De organisaties zetten gezamenlijk hun ervaring en kennis in om biodiversiteit in hun eigen werkgebied vanzelfsprekender te maken.

Titia Wolterbeek (directeur De Vlinderstichting): 'De Green Deal Infranatuur biedt de partners een uitgelezen kans om samen de natuur buiten de beschermde natuurgebieden te helpen versterken. Door gezamenlijk op te trekken kan er een InfraNatuurNetwerk ontstaan langs de (spoor)wegen, dijken, leidingen en andere lijnen door het landschap. Daar zullen o.a. de sterk bedreigde vlinders en bijen van profiteren, wat de hele natuur ten goede komt. Fantastisch dat al deze partijen zich hier voor in gaan zetten! '

De Green Deal is ondertekend door: Arcadis, ENGIE Infra & Mobility, Gasunie, Gemeente Tilburg, Grontmij (tegenwoordig Sweco), Heijmans, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), ProRail, Provincie Noord-Brabant, Provincie Noord-Holland, TenneT, De Vlinderstichting (initiatiefnemer van Infranatuur), Vitens en de Waterschappen Vallei en Veluwe, Aa en Maas, Rivierenland, Rijn en IJssel, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Grote potentie Nederlandse infrastructuur

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo is het slecht gesteld met de bijen- en vlinderstand in Nederland en zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw niet te overzien. Een goede biodiversiteit heeft dus naast een belang voor de leefomgeving ook economische waarde. Daarom wordt er gezocht naar initiatieven die biodiversiteit kunnen bevorderen. Nederland beschikt over een dicht netwerk aan infrastructuur: wegen, spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen. In potentie is deze infrastructuur bij uitstek geschikt om het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur–EHS) en terreinen die verbonden zijn door infrastructuren te ondersteunen. Recente voorbeelden hiervan zijn de opening van de Honey Highway langs de A4 en de nieuwe heidecorridor bij het waterwingebied Soestduinen.

Mel Kroon (CEO TenneT): “We zien bij TenneT dat infrastructuur en natuur heel goed samen gaan. Ons hoogspanningsnet bestrijkt een groot deel van ons land. Onder een aantal van onze bovengrondse verbindingen leggen we samen met lokale overheden nu natuurgebieden aan en ook bij de aanleg van nieuwe verbindingen bekijken we hoe we infrastructuur en natuur kunnen combineren.”

Samen en individueel aan de slag

Het enthousiasme om deel te nemen aan deze Green Deal is groot. De nadruk van dit initiatief ligt op ondersteunen, stimuleren, samenwerken en leren van elkaars ervaringen, terwijl de uitvoering een verantwoordelijkheid van de eigen organisatie blijft. Via workshops en werkateliers zullen bestaande kennis en kansen voor de biodiversiteit in relatie tot de infrastructuur in beeld worden gebracht. Daarnaast heeft elke partij aangegeven welke acties zij gaan ondernemen om biodiversiteit te bevorderen. Als één van de eerste acties zal een gezamenlijk werkprogramma worden opgesteld. In deze Green Deal bestaat ook de mogelijkheid voor andere organisaties om op een later moment in het proces aan te sluiten.

Biodiversiteit GreenDeal Infranatuur