Nieuwsbericht

Insecten in de schijnwerpers: tien jaar leerstoel ‘Ecologie en bescherming van insecten’

dinsdag 12 oktober 2021

De Buitengewone Leerstoel Ecologie en Bescherming van Insecten bij Wageningen Universiteit, een initiatief van De Vlinderstichting, bestaat tien jaar. In die periode is, mede door het werk van leerstoelhouder Michiel Wallis de Vries, de aandacht voor insecten flink gegroeid. Ter gelegenheid van deze verjaardag wordt er een mini-symposium gehouden: ‘Insecten in de schijnwerpers’.

Er is steeds meer belangstelling voor insecten, hier een paardenbijter. Er is steeds meer belangstelling voor insecten, hier een paardenbijter.

De belangstelling voor insecten is de laatste jaren sterk toegenomen. Onder andere na de publicatie van een Duits onderzoek waaruit bleek dat de afgelopen dertig jaar een enorme achteruitgang van insecten werd vastgesteld in een aantal natuurgebieden. Insecten staan aan de basis van de voedselketen en veranderingen bij deze groep hebben vele consequenties voor de bovenliggende lagen. Zowel buiten als binnen natuurgebieden gaat het niet goed met de biodiversiteit, waarvan insecten de soortenrijkste groep vormen. De leerstoel heeft dan ook nadrukkelijk de toepassing van onderzoeksgegevens in het vizier.

mini-symposium

Wat weten we van insecten en hun achteruitgang en hoe kunnen we daar in inrichting en beheer van ons landschap rekening mee houden? De achteruitgang wordt veroorzaakt door een complex van oorzaken, waarvan het intensieve landgebruik, versnippering en verdroging, stikstofdepositie en klimaatverandering een aantal in het oog springende zijn. Michiel Wallis de Vries zet tijdens een mini-symposium op 14 oktober insectenbescherming in de schijnwerpers. Recente kennis over ecologie en bescherming van insecten wordt vanuit verschillende kanten belicht door onderzoekers van Wageningen UR en NIOO.

Programma

Een van de wilde bijen, de tuinbladsnijder. Een van de wilde bijen, de tuinbladsnijder.

Essentieel is daarbij de koppeling van informatie uit langjarige waarnemingen door vrijwilligers met verdiepend wetenschappelijk onderzoek. Vooral bij dagvlinders kennen we nu niet alleen de populatietrends, maar hebben we ook steeds beter inzicht in de oorzaken daarvan door veranderingen in omgeving en klimaat. Met die kennis kunnen duidelijke prioriteiten voor herstel van de stand van vlinders en andere insecten worden gesteld. Sprekers gaan in op de relatie tussen planten en insecten, op fenologie en de invloed van klimaatverandering op insecten en over de invloed van lichtvervuiling, met name op nachtvlinders. Ook wordt ingegaan op wat een grootschalige natuurontwikkeling en ‘rewilding’ kan betekenen. Een belangrijk deel van ons land wordt gebruikt voor agrarische activiteiten. Een van de sprekers op het symposium besteedt hier aandacht aan met de presentatie ‘Insecten en landbouw: een haat-liefde verhouding’. Het symposium vindt plaats in Wageningen.

Meer informatie

2021 insecten KarsVeling leerstoelhouder MichielWallisDeVries Natuurbericht symposium