Nieuwsbericht

Meer kleur in stedelijk groen

vrijdag 20 november 2015

Dinsdag 24 november wordt het startsein gegeven van een Greendeal over stedelijke natuur, tijdens het vakevent ‘Future Green City’. Ook De Vlinderstichting werkte mee aan deze Greendeal. Het doel is minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares erbij in stad en dorp. Goed voor biodiversiteit en zeker ook voor vlinders.

Uit het ‘Living Planet Report’, dat het WNF een paar weken geleden uitbracht blijkt dat dieren in het stedelijk gebied nog steeds achteruitgaan, maar ook dat er volop mogelijkheden zijn om hier verbetering in te brengen. Zo staat er onder andere: “Met wat creativiteit kunnen gemeenten, stadsecologen, bedrijven en burgers verrassende resultaten halen, zoals uit een aantal voorbeelden blijkt.”

Veel goede voorbeelden

En voorbeelden zijn er te over. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt en worden gebieden voor waterberging zo vormgegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren. Strakke gazons veranderen in bloemrijk grasland. Kortom: in veel gevallen zorgt men al vanaf de eerste planningsfase dat in nieuwbouwwijken het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt.

Voor een belangrijk deel zijn deze ontwikkelingen in gang gezet door bewoners. Steeds meer zien we burgerinitiatieven die zorgen voor meer, beter en natuurlijker groen in de woonomgeving. Dit bevordert niet alleen biodiversiteit, maar heeft ook positieve gevolgen voor het (stads)klimaat, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er leven en werken.

Kansen voor vlinders

Voor vlinders liggen er veel kansen in het stedelijk gebied. Vooral de vlinders van graslanden, die het de laatste decennia in het intensieve landbouwgebied erg moeilijk hebben, kunnen in natuurlijk groen goed leefgebied vinden. Als er veel verschillende inheemse plantensoorten voorkomen kunnen ze er nectar drinken en in het gunstigste geval zelfs hun hele levenscyclus volbrengen.
De citroenvlinder, het bont zandoogje en het boomblauwtje zijn in steden en dorpen met natuurlijk groen geen zeldzaamheid. Vlinders van graslanden zoals het icarusblauwtje, de kleine vuurvlinder en de argusvlinder kunnen duurzame populaties hebben in de stad.

De Green Deal ‘1000 hectare nieuwe stedelijke natuur’ is een gezamenlijk project van NL Greenlabel, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Branchevereniging VHG, Regelink Ecologie & Landschap en De Vlinderstichting, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken.


Biodiversiteit GreenDeal