Nieuwsbericht

Meer stikstofreductie nodig om natuur te beschermen

maandag 12 april 2021

Deze week verscheen het rapport 'Stikstof en natuurherstel', geschreven door elf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit. De conclusie van de wetenschappers is duidelijk. Om natuur te beschermen is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk van minstens 70% in 2035 . Veel meer dan het huidige kabinetsbeleid, dat mikt op 25% in 2030 en 50% in 2035.

De bruine vuurvlinder is gevoelig voor hoge stikstofdepositie. De bruine vuurvlinder is gevoelig voor hoge stikstofdepositie.

Afgelopen donderdag en vrijdag organiseerde De Vlinderstichting een internationaal symposium over de toekomst voor vlinders in Europa. De problemen rondom stikstof werd daar als een van de grote bedreigingen voor vlinders benoemd. En niet alleen vlinders hebben sterk te lijden onder de hoge stikstofuitstoot. Dat wordt duidelijk uit de conclusies van het rapport Stikstof en Natuurherstel.

Lange adem

De wetenschappers stellen vast dat stikstofgevoelige natuur zich in slechte staat bevindt. Dat komt doordat ze tientallen jaren is blootgesteld aan een overmaat aan stikstof. Door die overbelasting is herstel niet eenvoudig. Ook is het een zaak van de lange adem. Want om verdere natuurschade en verlies van biodiversiteit te beperken is een emissiereductie van zeventig procent nodig. Dit zou zo snel mogelijk behaald moeten worden, maar uiterlijk in 2035. Dat is meer en sneller dan nu in de stikstofwet is vastgelegd.

"Om verdere schade aan de natuur te beperken, moet de stikstofuitstoot met 70% dalen."

Gezonde natuur is de basis

Met name heiden hebben te lijden onder te hoge stikstofdepositie. Met name heiden hebben te lijden onder te hoge stikstofdepositie.

Wetenschappers becijferden het afgelopen half jaar wat de natuur feitelijk nodig heeft om weer gezond te worden. Hoeveel reductie is noodzakelijk, en hoe snel moet dat? Zonder kennis van de ernst en omvang van de natuurschade door stikstof ontbreekt een wetenschappelijke basis voor het stikstofreductiebeleid.

Arnold van den Burg, een van de auteurs van het rapport: “Je kunt pas gedegen keuzes maken als je weet wat er nodig is om natuur weer gezond te maken. Niet alleen op juridisch vlak, maar ook op ecologisch vlak.”

De politiek is vooral bezig met het oplossen van het juridische stikstofprobleem. Maar hebben geen oog voor de oorspronkelijke, ecologische crisis: het verlies van natuur en biodiversiteit. De risico's daarvan vormen een bedreiging voor de hele samenleving. Want zonder gezonde natuur is er geen gezonde bodem, water en lucht. Zonder een gezond ecosysteem is er geen gezonde landbouwgrond, geen bestuiving van gewassen door insecten en geen natuurlijke plaagbestrijding.

 

Download het rapport Stikstof en Natuurherstel

Natuurbeheer Stikstof WNF