Nieuwsbericht

Mooi Nederland: eerste stap naar goede natuurwet

maandag 25 maart 2013

Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, zijn positief over de natuurwetplannen van PvdA, D66 en GroenLinks. Hun initiatiefnota Mooi Nederland is een duidelijke breuk met het wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Bleker, die de bestaande natuurwetgeving wilde uithollen. Mooi Nederland biedt een basis om natuur goed te beschermen.

De groene organisaties zijn vooral te spreken over de voorstellen die Mooi Nederland doet om natuurgebieden en waardevolle landschappen bij wet te beschermen. Het vergroten en verbinden van gebieden wordt eindelijk wettelijk verankerd. Mooi Nederland spreekt uit dat het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur alsnog en in zijn geheel wordt gerealiseerd. Mooi Nederland stelt voor om jacht alleen nog in te zetten in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer. De groene organisaties steunen het voorstel om de nationaal geldende wildlijst en daarmee de plezierjacht af te schaffen. Bovendien juichen zij het toe dat rust, stilte en ruimte blijvend worden beschermd. Bleker wilde deze bescherming juist schrappen, terwijl bescherming van deze landschapskwaliteiten in een druk land als Nederland hard nodig is. De groene organisaties hopen dat staatssecretaris Dijksma dit aanpast in haar wetsvoorstel, dat ze voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt.

De groene organisaties betreuren het dat Mooi Nederland op het gebied van actieve soortenbescherming, handhaving en monitoring niet veel verder gaat dan het wetsvoorstel van Bleker. Het is heel belangrijk dat de natuurwetgeving betrokken overheden verplicht actief te zorgen voor de bescherming van dier- en plantensoorten en hun leefgebieden. Alleen zo wordt voorkomen dat de soortenrijkdom in Nederland verder achteruitgaat.

De organisaties kijken reikhalzend uit naar het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma. ,,Wij zijn van oordeel dat juist nu het moment is om natuurwaarden de bescherming te geven die zo nodig is. Om te laten zien dat Nederland zo beschaafd is als het zegt te zijn, om te laten zien dat het ons ernst is met de Europese en internationale afspraken, om keuzes te maken waar natuur én economie beter van worden en om natuurwaarden en soorten die juist voor Nederland zo bijzonder zijn, te blijven beschermen. Mooi Nederland vormt een goede aanzet daartoe,” aldus Teo Wams directeur natuurbeheer van Natuurmonumenten namens ruim veertig natuur-, landschaps en dierenwelzijnsorganisaties waaronder De Vlinderstichting.

Biodiversiteit biotoop natuurwet