Nieuwsbericht

Noodweer voor de grote parelmoervlinder

maandag 29 april 2024

De grote parelmoervlinder is in Nederland een ernstig bedreigde dagvlinder. Het is een kenmerkende soort van een schrale, dus stikstofarme omgeving. Gelderland herbergt op de Veluwe meer dan de helft van de Nederlandse populatie. Sinds 2017 is de soort sterk in aantal achteruitgegaan. De problemen en kansen voor herstel zijn onlangs nader onderzocht.

Parende grote parelmoervlinders (Bron: Michiel Wallis de Vries). Parende grote parelmoervlinders (Bron: Michiel Wallis de Vries).

In Europa is de grote parelmoervlinder in veel landen nog vrij algemeen, maar in Nederland staat de vlinder door verschillende oorzaken sterk onder druk: stikstofdepositie met bodemverzuring en vergrassing tot gevolg, extreme droogte, en vraat door het wild. Uit veldonderzoek van De Vlinderstichting in samenwerking met de Wageningen Universiteit is gebleken dat de grote parelmoervlinder sterk afhankelijk is van de combinatie van, aan de ene kant, structuurrijke, heischrale vegetatie met hondsviooltjes voor de rupsen, en aan de andere kant, matig voedselrijke graslanden of ruigte met een rijk nectaraanbod van distels en knoopkruid voor de vlinders. Beide leefgebieden moeten binnen een paar honderd meter van elkaar liggen. Op militair vliegveld Deelen is deze combinatie veel meer te vinden dan op de Hoge Veluwe, waar maar weinig bloemen te vinden zijn. Bij droogte wordt de druk van het wild op het nectaraanbod bovendien nog versterkt.

Bladanalyse van de viooltjes gaf overal een overmaat aan stikstof aan. Dit wordt in de hand gewerkt door de aanhoudend hoge stikstofdepositie in combinatie met droogte. De onbalans tussen stikstof en andere voedingsstoffen als fosfor was zo groot dat de groei en overleving van de rupsen hierdoor waarschijnlijk wordt verminderd. Dat zou nader moeten worden onderzocht.

De dichtheid van grote parelmoervlinders op monitoringsroutes op de Hoge Veluwe en militair vliegveld Deelen is de laatste tien jaar sterk afgenomen, maar op Deelen zijn de aantallen nog steeds het hoogst. De dichtheid van grote parelmoervlinders op monitoringsroutes op de Hoge Veluwe en militair vliegveld Deelen is de laatste tien jaar sterk afgenomen, maar op Deelen zijn de aantallen nog steeds het hoogst.

Aanbevelingen

Grote parelmoervlinder nectardrinkend op akkerdistel. Grote parelmoervlinder nectardrinkend op akkerdistel.

Hoewel de aantallen grote parelmoervlinders de laatste jaren sterk zijn gedaald op het militair Vliegveld Deelen en de vlinder op de Hoge Veluwe zelfs bijna is verdwenen, leverde het veldwerk toch een mooie verrassing op. Op de Terletse Heide werd een nieuwe populatie vastgesteld, in een bovendien erg kansrijk leefgebied.

Voor het behoud van de grote parelmoervlinder is het nodig om te werken aan herstel op landschapsschaal. Bovenop de al ingezette inspanningen om heischraal grasland te herstellen, is extra aandacht nodig voor de nabijheid van plekken met een goed nectaraanbod op plekken als wildweiden, matig voedselrijke graslanden of braakliggende akkerranden.

Actie in uitvoering

Aan het steeds vaker optreden van extreme droogte in het voorjaar en de zomer is door beheerders weinig te doen, maar de veerkracht van het leefgebied kan wel worden vergroot door a) het bevorderen van structuurrijke groeiplaatsen met hondsviooltjes, b) het vergroten van de vitaliteit van viooltjes door het tegengaan van bodemverzuring met steenmeel, en c) het beschermen van nectarplanten tegen de extra druk van vraat door het wild in de maanden juni en juli.

Deze aanbevelingen zijn besproken met de provincie Gelderland en met de betrokken terreinbeheerders. Op korte termijn worden de eerste acties al uitgevoerd, zodat we hopelijk nog lang van de grote parelmoervlinder mogen blijven genieten!

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en het Rijksvastgoedbedrijf.

Waar slaan al die vlindernamen nou op?

De grote parelmoervlinder dankt haar naam aan de witte parelmoervlekken aan de onderkant van haar vleugel. Maar hoe zit dat bij de 'hyena'? Of de 'Nijmeegse kapel'?.

Lees daar hier verder over.

2024 GroteParelmoervlinder MichielWallisDeVries Natuurbericht SpeyeriaAglaja