Nieuwsbericht

Provincies niet medeverantwoordelijk maken voor stopzetten rijksbeleid

donderdag 8 december 2011

De komende week zullen veel provincies besluiten moeten nemen over het toekomstige natuurbeleid. Dit gebeurt op basis van het in september met het Rijk bereikte onderhandelingsakkoord Natuur. Soortenbescherming Nederland vindt het bestuursakkoord Natuur volstrekt onvoldoende.

Daarnaast verbaast zij zich erover dat het Rijk de provincies via het akkoord wil laten tekenen voor het vervallen van rijkstaken. Voorzitter Van Westrienen: “Het bestuursakkoord Natuur zou moeten gaan over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuursorganen.” In het nog te tekenen akkoord staat dat de rijksoverheid allerlei taken laat vervallen, waaronder Nationale Landschappen, Nationale Parken, het leefgebiedenbeleid en recreatie in en om de stad. Mededelingen over onderwerpen die het Rijk niet meer als zijn taak ziet, horen uitsluitend thuis in een bestuursakkoord als een andere bestuurslaag ze ook formeel overneemt. Het is merkwaardig dat provincies voor deze taken geen verantwoordelijkheid toebedeeld krijgen in het akkoord, maar door het Rijk wel gedwongen worden hun handtekening te zetten onder de stopzetting. Deze berichtgeving, want het is niet meer dan dat, zou uit het bestuursakkoord gehaald moeten worden.

Soortenbescherming Nederland heeft aan leden van de Provinciale Staten door het hele land gevraagd om tegen het Onderhandelingsakkoord Natuur te stemmen. Rob van Westrienen ondertekende deze oproep namens de zes aangesloten soortbeschermende organisaties. Het onderhandelingsakkoord geeft de provincies te weinig mogelijkheden om de taken die zij via dit akkoord aanvaarden naar behoren uit te voeren. Voor het belangrijkste onderdeel in het akkoord, het beheren van de natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur, krijgen de provincies slechts 100 miljoen, terwijl een veelvoud van dit bedrag nodig is om deze taak fatsoenlijk uit te voeren. Het bestuursakkoord is hiermee volstrekt onvoldoende om onze bedreigde flora en fauna in deze gebieden te beheren. Hetzelfde geldt overigens voor gebieden die buiten de EHS vallen. Hier komt zo’n 40% van de bedreigde dier- en plantensoorten voor.


Bij Soortenbescherming Nederland zijn de volgende organisaties aangesloten:
De Vlinderstichting
EIS Nederland
FLORON
RAVON
Vogelbescherming Nederland
Zoogdiervereniging

beleid SoortenNL