Nieuwsbericht

Vlinderstichting blij met vernietiging peilbesluit waterschap

maandag 22 november 2010

De rechtbank in Den Haag heeft het peilbesluit voor de polder Reeuwijk en Sluipwijk ongedaan gemaakt. Dat besluit hield in, dat het waterpeil in deze polder verlaagd zou worden, waarbij geen rekening werd gehouden met beschermde soorten. Het bezwaar dat daartegen is gemaakt door KNNV Gouda e.o. is nu gegrond verklaard. Eerder zag de Dienst Regelingen van het voormalige ministerie van LNV (nu EL&I) geen reden om de wet te handhaven, maar deze wordt daarvoor nu terechtgewezen.

De groene glazenmaker, een bedreigde libellensoort die in het gebied voorkomt en een van de slachtoffers zou zijn van de voorgenomen waterpeilverlaging, krijgt hierdoor weer overlevingskansen in deze polder. Het peilbesluit zou leiden tot versnelde afbraak van de veenbodem en een slechte waterkwaliteit in de poldersloten. Dr. Henk de Vries trad in deze zaak op als deskundige namens De Vlinderstichting. De Vries: 'Dit soort afwegingen moet zorgvuldig worden gemaakt, zeker voor soorten waarvoor steeds minder leefgebied te vinden is. Door het inzetten van gerechtelijke procedures laten natuurbeschermende organisaties zien dat er niet gesold kan worden met de belangen van bedreigde planten- en diersoorten.'