Nieuwsbericht

Zeldzame grote boomspanner in de Betuwe

vrijdag 24 april 2009

Bij het nachtvlinderonderzoek in de Put van Buren, werd zaterdagavond 18 april door de insectenwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg een grote boomspanner (Triphosa dubitata) gevonden. Deze soort is zeer zeldzaam in Nederland en was nog niet eerder in de Betuwe aangetroffen.

De grote boomspanner is een zeer zeldzame soort die in Nederland slechts af en toe wordt waargenomen, vooral in de zuidelijke helft van het land. Het leefgebied bestaat vooral uit bossen en struwelen op kalkgraslanden of heiden, maar ook in de duinen komt deze soort voor. Het natuurreservaat De Put van Buren, in beheer bij Staatsbosbeheer, is wat dat aangaat een uitzondering. Het is een zandige opduiking in het kleigebied van de Betuwe. In dit terrein worden meer soorten gevonden die eigenlijk niet op de kleigronden thuishoren. De grote boomspanner heeft één generatie per jaar, die vliegt van begin juli tot september en na overwintering opnieuw van begin april tot half mei; de meeste waarnemingen zijn voorjaarswaarnemingen. De soort overwintert als vlinder in bijvoorbeeld schuren en bunkers.