Nieuwsbericht

Das en Boom krijgt antwoorden

donderdag 23 juni 2011

Staatssecretaris Bleker blijft afwijken van de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving van 16 februari. De staatssecretaris stelt wederom dat het kabinet effectief natuurbeleid uitvoert. Dat blijkt uit de brief die de staatssecretaris vorige week naar de Tweede Kamer stuurde naar aanleiding van vragen gesteld door Das&Boom.

Op 16 februari heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport ‘Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur; Quick Scan van varianten’ uitgebracht. In dit rapport beoordeelde het PBL op verzoek van het ministerie van EL&I een aantal korte termijn varianten van de ‘herijking EHS’. In het onderzoek zijn de varianten getoetst aan internationale doelen uit de Vogel– en Habitatrichtlijnen en de Convention on Biological Diversity.

In het rapport concludeerde het PBL dat de voorgenomen bezuinigingen van het Rijk op het natuur- en landschapsbeleid zullen leiden tot een verdere verslechtering van de natuurkwaliteit en de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. De Staatssecretaris ziet in het rapport een andere conclusie: met minder geld en minder hectares kan in 2018 meer resultaat geboekt worden dan met het oude beleid in het oude tempo. Met dat laatste doelt de Staatssecretaris vooral op de grote vertragingen die tot op heden optreden bij het afronden van gebieden. De staatssecretaris heeft de ambitie om een nationale EHS te realiseren die kleiner is, maar van vergelijkbare of zelfs betere kwaliteit en die als eenheid functioneert. Deze Herijkte EHS moet af zijn in 2018. De staatssecretaris vertelt in de brief dat dit vraagt om bestuurlijk precisiewerk en de inzet van alle betrokken partijen. Over effecten van het natuurbeleid op de situatie ná 2018 wordt in de brief niet ingegaan.

Uit de antwoordbrief blijkt ook dat de Staatssecretaris enkele Natura 2000-(deel)gebieden door de Europese Commissie wil laten schrappen. Het gaat om gebieden die onder meer zijn aangewezen voor de volgende natuurtypen van Europees belang: vennen, eikenhaagbeukenbos en kalkmoeras. De Staatssecretaris stelt dat de doelen voor deze gebieden in andere gebieden behaald kunnen worden.

Ook is de Staatssecretaris van plan de Beschermde Natuurmonumenten hun beschermde status te ontnemen. Het gaat hier om meer dan 60 natuurgebieden waaronder de bijzondere Kamerikse Nessen, Franse Kampheide, Delleburen, Oosteinderspoel, Tafelberg/Blaricummerheide en de Kop van Schouwen.

Zie de conclusies en het rapport van het PBL van 16 februari 2011 >>

Lees de brief van Das&Boom met vragen van 15 maart 2011 >>

Lees de antwoordbrief van Bleker van 15 juni 2011 >>