Nieuwsbericht

De Vlinderstichting en nieuwe natuurwet

donderdag 12 januari 2012

Op donderdag 12 januari is er op het Ministerie van EL&I in Den Haag een bijeenkomst waarin staatssecretaris Bleker zal aangeven hoe hij omgaat met de reacties die door maatschappelijke organisaties zijn gegeven op de concept Natuurwet. Ook De Vlinderstichting is hiervoor uitgenodigd en zal uiteraard aanwezig zijn.

De Vlinderstichting was buitengewoon teleurgesteld over het eerste concept van de nieuwe Natuurwet, die in de plaats komt van de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Belangrijkste kritiek was dat deze nieuwe wet niet als uitgangspunt had hoe de natuur, die in ons land al lang sterk onder druk staat, het beste kon worden beschermd. De hele tekst ademde een sfeer van: “Hoe kunnen we de invloed van de natuur zoveel mogelijk terugdringen en hoe kunnen we zorgen dat we zo min mogelijk last ervan hebben”. De Vlinderstichting stond niet alleen in haar kritiek en heel veel organisaties en particulieren hebben ingesproken. 

De staatssecretaris heeft in de media al wel aangegeven dat er zaken in de definitieve wet anders zullen worden dan in het concept. Zo noemde hij met name het feit dat de bescherming van soorten beter moest worden vastgelegd. Rode Lijst-soorten wil hij in de nieuwe wet een beschermde status geven. Dit vinden we als Vlinderstichting een belangrijke verbetering, maar de opname in de wet alleen is niet voldoende. We zullen er bij de staatssecretaris op aandringen dat hij, namens het kabinet, met een visie komt op de natuur in Nederland. Uit die visie zal duidelijk moeten worden op welke wijze we ervoor kunnen zorgen dat er geen soorten meer uit ons land verdwijnen. Pas als je die visie hebt kun je daar de passende wetgeving bij maken. 

natuurwet RodeLijst Vlinderstichting