Nieuwsbericht

Excursieverslagen nachtvlinders

dinsdag 3 mei 2011

De secties Ter Haar (macrovlinders) en Snellen (microvlinders) van de Nederlandse Entomologische Vereniging organiseren jaarlijks een gezamenlijke excursie naar een natuurgebied ergens in Nederland, waar alle deelnemers met een vergunning (nacht)vlinders kunnen waarnemen en vangen.

Van de resultaten van de excursie verschijnt later een verslag in de vorm van een inventarisatierapport. Op Vlindernet staan inmiddels drie digitale verslagen:

Meer weten over de sectie Ter Haar?

De doelstelling van de sectie Ter Haar is de kennis over macrovlinders in Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen. Het zwaartepunt ligt hierbij op nachtvlinders. De sectie Ter Haar is opgericht in november 1998 en is dus nog een jonge sectie van de NEV met inmiddels ruim honderd leden. De sectie houdt ieder jaar twee bijeenkomsten, één in het voorjaar en één in het najaar (zie ook de Agenda). Tijdens de bijeenkomsten worden wetenswaardigheden uitgewisseld, lezingen gegeven en materiaal getoond. Bovendien wordt jaarlijks, samen met de sectie Snellen, een excursie georganiseerd naar een natuurgebied ergens in Nederland, waar alle deelnemers met een vergunning (nacht)vlinders kunnen waarnemen en vangen. Van de resultaten verschijnt later een inventarisatierapport, zie Excursieverslagen secties Ter Haar en Snellen.

De sectie geeft, ook samen met de sectie Snellen, tweemaal per jaar het mededelingenblad Franje uit voor alle leden. Hierin staan behalve de verslagen van de voor- en najaarsbijeenkomsten ook andere verhalen over het interessegebied. Nu en dan worden workshops georganiseerd, waarin een bepaald thema of een soort(groep) centraal staat. Meer informatie over de sectie Ter Haar is te vinden op de website van de NEV.
Voor meer informatie kunt u ook een e-mail sturen naar de secretaris van de sectie Ter Haar.