Nieuwsbericht

Grote vuurvlinder: uniek, maar hoe lang nog?

donderdag 16 december 2010

De grote vuurvlinder die in Nederland leeft is heel bijzonder. Het gaat om de ondersoort 'batava', die elders in de wereld niet voorkomt. Helaas dreigt deze opvallende maar zeldzame vlinder uit te sterven.

De grote vuurvlinder komt in Nederland voornamelijk voor in uitgestrekte laagveenmoerassen met daarin waterzuring, de plant waar de rupsen van deze soort van eten. De vlinder vliegt nog maar op een paar plekken. De grootste populatie bevindt zich in De Weerribben en verder is er een populatie in De Rottige Meenthe. In de Wieden zijn er steeds minder grote vuurvlinders en het is onduidelijk of de soort daar nog populaties heeft. Deze gebieden in de kop van Overijssel en in Zuidoost-Friesland waren vroeger onderdeel van een uitgestrekt moerasgebied. Door onder andere ontginning en verdroging is er echter veel leefgebied van de grote vuurvlinder verloren gegaan. De soortenrijke rietlanden waar deze vlinder vliegt, zijn nagenoeg verdwenen. Nieuw leefgebied wordt gemaakt door verlanding van 'petgaten', langgerekte stroken water waar het veen afgegraven is.

Om de soort voor uitsterven te behoeden is een goed beheer van het grootste belang. Hierin speelt maaien een belangrijke rol, net als het creëren van een goede waterkwaliteit. Maaien in de zomer, wanneer de eitjes en rupsjes zich nog op de waterzuring bevinden, leidt tot grote sterfte onder deze eitjes en rupsen. Dit kan voorkomen worden door later, vanaf eind september te maaien, als de rupsjes zich al onderaan de plant in de strooisellaag hebben laten zakken om te overwinteren. Oorzaken van achteruitgang zijn naast vernietiging ook versnippering van het leefgebied van de soort. Andere mogelijkheden om de overlevingskansen van de grote vuurvlinder in Nederland te vergroten zijn het verbinden van de huidige vliegplaatsen door middel van corridors, het uitzetten van vlinders of eitjes in lege, maar wel geschikte, gebieden en het vergroten van het leefgebied.

De grote vuurvlinder is speerpuntsoort in de campagne tien voor 12 die De Vlinderstichting is gestart. Binnen tien jaar moet ook deze soort weer meer dan 10 vliegplaatsen hebben. Kijk voor meer informatie op Tien voor 12.

GroteVuurvlinder weerribben Wieden