Nieuwsbericht

Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

vrijdag 15 april 2022

Gisteren heeft het Groeifonds besloten om, onder voorwaarden, een financiele bijdrage te leveren aan het programma NL2120. Dit is een groot programma waaraan ook De Vlinderstichting, als een van de partijen in SoortenNL, meewerkt.

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om onze aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren vormen een belangrijk deel van ons nationaal verdienvermogen. Het kennis- en innovatieprogramma NL2120 legt de basis voor structurele verbetering van ons groene verdienvermogen, waarbij tegelijkertijd ons land klimaatbestendig en leefbaar wordt ingericht.

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk. SoortenNL, een overkoepelende organisatie waar ook De Vlinderstichting bij is aangesloten, is één van de partners in het consortium NL2120, dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’) onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

 NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn kustversterking met zand en slib, zoals bij de zandmotor, natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

Argusvlinder vrouwtje Is de argusvlinder er over 50 jaar nog? Is de argusvlinder er over 50 jaar nog?

Om natuurlijke oplossingen gemeengoed te maken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen.

Het voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Met NL2120 wordt een structurele bijdrage aan ons BBP van minimaal 0,02 procent geleverd. Het voorstel is namens het consortium NL2120 ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten om voor de aanvraag van het consortium een reservering van 110 miljoen onder voorwaarden vast te leggen. Het is positief nieuws dat ons project als voldoende potentieel wordt gezien en de reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. We gaan nu hard aan de slag om de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat we een aangepast voorstel kunnen indienen.

De Vlinderstichting en de andere partners in SoortenNL zullen voornamelijk meewerken aan dit programma vanuit de invalshoek van biodiversiteit. We zullen er ook nadrukkelijk op toezien dat de gevolgen voor planten en dieren zorgvuldig wordt gemonitord en dat er aantoonbaar winst wordt geboekt op het gebied van biodiversiteit.

Groeifonds onderzoek SoortenNL