Nieuwsbericht

Minister Schouten schaart zich achter De Vlinderstichting

zaterdag 12 mei 2018

De lezers van De Volkskrant is het wellicht opgevallen: vlinders krijgen met een paginagroot stuk in de bijlage Sir Edmund veel aandacht vandaag. Helaas is de boodschap treurig. De vlinders gaan hard achteruit. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en De Vlinderstichting.

Achteruitgang insecten

De argusvlinder is meer dan 90% achteruit gegaan de afgelopen 25 jaar De argusvlinder is meer dan 90% achteruit gegaan de afgelopen 25 jaar

De Nederlandse politiek is duidelijk wakker geschrokken door het Duitse onderzoek van vorig najaar. Daaruit bleek in Duitse natuurgebieden de biomassa van vliegende insecten te zijn gedaald met 76%. Hierop besloot Minister Schouten van LNV Wageningen Environmental Research (WEnR) de opdracht te geven tot een onderzoek naar de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. De Vlinderstichting werkte ook mee aan dit onderzoek. Helaas bleken er weinig gegevens over de trends bij de Nederlandse insecten te zijn, maar de meetnetten van vlinders en libellen bleken daar een positieve uitzondering op. Daaruit blijkt weer hoe waardevol het werk is van de honderden vrijwilligers die al decennialang vlinders en libellen tellen.

Vooral in agrarisch gebied

Bij het rapport heeft Minister Schouten een brief naar de kamer gestuurd. Uit de rapportage wordt duidelijk dat in agrarische gebieden soorten nog hard achteruitgaan terwijl dit in natuurgebieden sprake lijkt van een licht herstel. Zo lezen we in de brief van Minister Schouten:

“Het lijkt er volgens WEnR op dat de achteruitgang van soorten die kenmerkend zijn voor het agrarisch landschap onverminderd doorgaat. Soorten die momenteel voor hun voorkomen sterk afhankelijk zijn van natuurgebieden lijken te hebben geprofiteerd van herstelmaatregelen in deze gebieden.”

Schouten volgt dus de conclusies die het WEnR in samenwerking met De Vlinderstichting en andere organisaties geven en komt ook met een oplossingsrichting:

“Ik vind het daarom belangrijk dat het beleid om de emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu substantieel terug te brengen wordt gecontinueerd. Ook streef ik ernaar dat in de landbouwgebieden weer meer ruimte komt voor natuur en natuurlijke processen (bijvoorbeeld biologische bestrijders).”

Onderzoek nodig

De minister geeft ook aan welk onderzoek volgens haar nodig is voor een integrale aanpak van de problemen:

  • Opstellen van herstelstrategieën op basis van de meest recente inzichten en deze in concrete pilots in verschillende gebieden testen.
  • Opzetten van een monitoringsprogramma voor belangrijke soortengroepen insecten in het agrarisch gebied.
  • Kennis genereren over de samenstelling van insectengemeenschappen om beter te kunnen begrijpen wat de trends van de geïnventariseerde soortengroepen betekenen op het niveau van de insectengemeenschappen als geheel.
  • Verkennen in hoeverre informatie van bestaande datasets gebruikt kan worden om meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen trends van insecten en veranderingen in het landgebruik.

Agrarisch meetnet de Vlinderstichting

In natuurgebieden gaat het minder slecht dan in het landbouwgebied. Het spiegeldikkopje profiteert hiervan In natuurgebieden gaat het minder slecht dan in het landbouwgebied. Het spiegeldikkopje profiteert hiervan

De Vlinderstichting is momenteel al bezig met een meetnet in het agrarisch gebied, maar zal de komende tijd extra energie steken in de groei daarvan. Het is essentieel dat er ook buiten de natuurterreinen voldoende tellingen worden gedaan om zo betrouwbare trends te kunnen geven.

De minister zegt toe de adviezen uit de rapportage te betrekken in haar beleid. Ze ziet samenhang met andere ontwikkelingen zoals natuurinclusieve landbouw, de Nationale Bijenstrategie en dergelijke. Ook zegt ze uit te kijken naar het Deltaplan Biodiversiteit dat voor de zomer naar buiten zal worden gebracht. Mondjesmaat worden al maatregelen genomen om de achteruitgang van de insectenpopulatie in agrarische gebieden terug te dringen. Het Europese besluit om de neonicotinoïiden te verbieden is een eerste stap. De Vlinderstichting is blij met de aandacht die er nu voor insecten is, en hoopt dat verdere achteruitgang gestopt kan worden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief (pdf: 68.3 KB) en de rapportage (pdf: 2.1 MB).

beleid insecten landbouw