Nieuwsbericht

Natuurmonumenten en Das&Boom waarschuwen provincies

donderdag 9 juni 2011

Natuurmonumenten en Das&Boom waarschuwen bestuurders van alle provincies deze week voor hoge boetes uit Europa als gevolg van de plannen van staatssecretaris Bleker (EL&I). De organisaties hebben sterke aanwijzingen dat het Rijk haar verantwoordelijkheid voor het nakomen van EU-verplichtingen op de provincies wil afschuiven.

Natuurmonumenten en Stichting Das&Boom hebben alle provincies gewaarschuwd voor mogelijke financiële sancties als gevolg van plannen van staatssecretaris Henk Bleker (Ministerie van EL&I) om het natuurbeleid te decentraliseren. Dit schrijven de algemeen directeur van Natuurmonumenten en de voorzitter van de Stichting Das&Boom op 6 juni 2011 in een brief aan de bestuurders van alle provincies.

Rijk en provincies werken momenteel aan de ‘herijking’ (lees: verkleining) van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het beoogde natuurnetwerk in Nederland. De natuurorganisaties hebben sterke aanwijzingen dat het Rijk overweegt om de verantwoordelijkheid voor natuurbeleid grotendeels bij de provincies neer te leggen.

Zo'n stap zou betekenen dat maatregelen voor behoud van biodiversiteit (soortenrijkdom van planten en dieren) op hun grondgebied een taak wordt voor provincies. Maatregelen waarvoor Nederland EU-verplichtingen heeft. Terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangetoond dat het rijksbudget en het rijksbeleid nu al onvoldoende zijn om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, laat staan na de voorgenomen bezuinigingen van 60%.

De Europese Commissie zal financiële sancties opleggen bij het niet nakomen van Europese verplichtingen, tot bedragen van enkele tonnen per dag. Niet uitgesloten is dat het Rijk deze boete uiteindelijk op het bordje van de provincies legt, op basis van de overeengekomen decentralisatie. Daarnaast lopen provincies het risico dat derden hen juridisch aansprakelijk gaan stellen voor het niet realiseren van internationale verplichtingen ten aanzien van biodiversiteit.

Het komt er dus op neer dat het rijk probeert haar verantwoordelijkheid voor achterstallig onderhoud bij de provincies neer te leggen, inclusief de bijbehorende kosten en eventuele boetes.

Natuurmonumenten en Das&Boom adviseren de provincies alleen met het voorstel van staatssecretaris Bleker in te stemmen als daarvoor volledige financiële dekking is. ''Dat is in het belang van uw provincie, maar vooral ook in het belang van de natuur die daar anders de dupe van wordt.''

Zie de brief aan de provincies op de website van Natuurmonumenten.