Nieuwsbericht

Vierentwintig bijzondere soorten bedreigd

maandag 18 april 2011

Kabinet minimaliseert budget Staatsbosbeheer

Natuur- en milieuorganisaties vrezen voor toekomst van de natuur in Nederland, nu het kabinet wil bezuinigen op zowel werkzaamheden als personeel van Staatsbosbeheer. Deze natuurbeheerder kan hierdoor straks zijn kerntaken niet meer uitvoeren. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie weigert om na te denken over de consequenties hiervan voor de natuur.

Rob van Westrienen, voorzitter van Soortenbescherming Nederland: ” Veel kwetsbare soorten worden de dupe als deze bezuinigingen doorgaan. Dit geldt met name voor 24 soorten die uitsluitend of bijna uitsluitend (meer dan 75%) voorkomen in terreinen van Staatsbosbeheer.” Deze organisatie is verantwoordelijk voor 250.000 ha natuur en is daarmee de grootste natuurbeheerder van Nederland. Het halveren van de beschikbare gelden voor deze beheerder zal grote consequenties hebben voor soorten die het nu al moeilijk hebben.

Voorbeelden van de bedreigde soorten zijn grote vuurvlinder (nog in twee gebieden), pimpernelblauwtje (één gebied), hazelmuis (drie gebieden) en de broedvogels blauwe kiekendief (Oostvaardersplassen en duingebied Waddeneilanden) en velduil (duingebied Waddeneilanden). Het duurzaam behouden van deze en andere soorten in het landschap waarin ze voorkomen, vraagt om zorgvuldig beheer en vaak jaarlijks terugkerende inspanningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het maaien van bloemrijke graslanden, het snijden van rietvegetaties en het open houden van duinlandschappen en bosranden. Dit zijn werkzaamheden die vroeger door particulieren werden gedaan en nu een taak vormen van terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer. De in de afgelopen jaren bereikte resultaten worden zeer gewaardeerd door natuur en publiek. Een voorbeeld hiervan is de belangstelling voor de recente broedsuccessen van de zeearend. Van Westrienen “Als we in Nederland onze open landschappen willen behouden met de soorten die hierin voorkomen, zullen we heel goed moeten nadenken over hoe we onze beheerders optimaal kunnen laten functioneren. Minder samenhang tussen natuurgebieden, ook beleid van dit kabinet, maakt de meeste soorten nog afhankelijker van lokale omstandigheden. Hierdoor zijn juist extra inspanningen nodig voor een goed beheer. In het verleden zijn al vaak genoeg soorten definitief verdwenen door gebrek aan aandacht. Soortenbescherming Nederland wil niet nog meer soorten kwijtraken uit ons land. Goed functionerende beheerders vormen hiervoor een van de belangrijkste voorwaarden”.

De volledige lijst met 24 soorten en ook andere berichten over de bezuinigingen op natuur zijn te vinden op de website van Hart voor Natuur.