Nieuwsbericht

Aan het werk voor zeldzame libel

donderdag 18 september 2008

De hoogveenglanslibel is een van de meest bedreigde libellen van Nederland. In de Reuselse Moeren in Noord-Brabant zijn Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting bezig om de leefomstandigheden van deze zeldzaamheid te verbeteren.

De hoogveenglanslibel is een bedreigde libel in Nederland. Belangrijke knelpunten zijn de verdwijning van hoogveenreservaten en de verdroging van de nog resterende leefgebieden. Enkele jaren geleden is het soortbeschermingsplan Hoogveenglanslibel uitgekomen en is de bescherming actief ter hand genomen. De Reuselse Moeren in de provincie Noord-Brabant is een van de hoogveengebieden waar de hoogveenglanslibel nog voorkomt. De populatie is klein maar levensvatbaar, hoewel ook hier bedreigingen op de loer liggen. De veenputjes waar de hoogveenglanslibel zich voortplant, groeien langzaam dicht en worden daarmee ongeschikt voor de hoogveenglanslibel.

 

Aan de slag

De beheerder Staatsbosbeheer en De Vlinderstichting hebben de handen ineengeslagen. De afgelopen dagen heeft een kleine kraanmachine zijn weg gezocht in de Reuselse Moeren om nieuwe veenputjes te graven. En met succes! In totaal zijn er meer dan 100 nieuwe veenputjes gegraven die de komende jaren zullen dichtgroeien met veenmossen en zo nieuwe voortplantingsbiotoop voor de hoogveenglanslibel zullen opleveren. De komende jaren zullen de resultaten nauwkeurig in de gaten worden gehouden om de vestiging van de hoogveenglanslibel te volgen.

 

Toekomst

Het doel van de maatregelen is om de komende decennia te zorgen voor nieuwe voortplantingsbiotoop. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan verdrogingsherstel van het gehele natuurreservaat zodat de hoogveenglanslibel voor altijd in de Reuselse Moeren kan blijven. De maatregelen worden gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Tekst: Dick Groenendijk, De Vlinderstichting

Hoogveenglanslibel NoordBrabant