Nieuwsbericht

Bedrijventerrein voor vlinders

donderdag 27 oktober 2011

In een recent artikel in Landscape and Urban Planning wordt aangegeven dat industrieterreinen en bedrijvenparken een rol kunnen spelen bij de bescherming van vier kwetsbare dagvlindersoorten. Bermen, overhoeken en groene daken vormen uitbreiding van bestaand leefgebied.

De auteurs, Robbert Snep, Michiel Wallis de Vries en Paul Opdam, onderzochten de mogelijkheden de er zijn voor bedreigde en kwetsbare vlindersoorten van schralere kruidenrijke plekken. Ze keken waar deze soorten aanwezig zijn en waar bedrijven- en industrieterrein grenzen aan die leefgebieden. Vervolgens werd gekeken of dat stedelijk gebied kan dienen als uitbreiding van het bestaande leefgebied van die soorten. Voor vier van de Rode Lijstsoorten bleek dit het geval. Deze soorten, bruin blauwtje, heivlinder, kleine parelmoervlinder en groot dikkopje, krijgen betere overlevingskansen bij een goede inrichting en een juist beheer van de bedrijventerreinen doordat er een goede metapopulatie kan worden opgebouwd. Met een metapopulatie wordt bedoeld dat er een aantal kleinere leefgebieden zijn die onderling vlinders uitwisselen. Hierdoor is er sprake van risicospreiding en is de kans dat een soort verdwijnt kleiner. Dit geldt trouwens ook voor een heel aantal (nog) niet bedreigde graslandvlinders zoals icarusblauwtje, kleine vuurvlinder en hooibeestje.

Grote industrieterreinen, zoals de Maasvlakte bijvoorbeeld, zijn al van belang voor dagvlinders. Leidingstroken, waar geen hogere beplanting op mag voorkomen, kunnen zeer bloemrijk worden en ook de bermen op dit met zand opgespoten terrein zijn vaak kruidenrijk. Dat betekent dat er voldoende leefgebied is voor vlindersoorten van schralere graslanden en ook dat er voldoende uitwisseling kan plaatsvinden. De bermen en leidingstroken vormen een uitstekend netwerk. Ook op andere bedrijventerreinen zijn volop mogelijkheden. Naast bermen en andere grazige plaatsen kunnen ook de zogenaamde ‘groene daken’ een rol gaan vervullen. Als er bij de keuze van de beplanting op die groene daken rekening wordt gehouden met de eisen die vlinders stellen kunnen ze deze daken gaan gebruiken om voedsel te vinden, maar ook om zich voort te planten. Hiermee kan het oppervlakte geschikt leefgebied aanzienlijk worden uitgebreid.

Voor meer informatie over het artikel klik hier.

Bedrijven BruinBlauwtje GrootDikkopje Heivlinder KleineParelmoervlinder TijdelijkeNatuur