Nieuwsbericht

Dagvlinders rond de Middellandse Zee

woensdag 21 december 2016

In opdracht van de IUCN, de internationale natuurbeschermingsorganisatie, is er gekeken welke dagvlinders voorkomen rond de Middellandse Zee en hoe het daarmee gaat.

De Vlinderstichting heeft, met hulp van tientallen specialisten uit het netwerk van Butterfly Conservation Europe, hier recent een Rode Lijst van gepubliceerd.

Het Mediterrane Rode Lijst-project van de IUCN heeft tot doel informatie te verzamelen over de status van de fauna en flora in het Middellandse Zeegebied. Het gaat hier om ongeveer 6.000 soorten uit diverse taxonomische groepen. Al die groepen worden op eenzelfde wijze, via de vastgestelde criteria, behandeld. Hierdoor komt informatie beschikbaar over de status van de soorten en ook of ze regionaal bedreigd worden. Ook de belangrijkste oorzaken worden in kaart gebracht, zodat er een handvat is voor bescherming. Er zijn al eerder rode lijsten gepubliceerd van de waterplanten, vissen, zoogdieren, amfibieën en reptielen, vogels en libellen. Voor de dagvlinders gaat het in het om 463 soorten, waarvan er maar liefst 98 endemisch zijn. Dat betekent dat ze alleen in het onderzochte gebied (zie kaartje) voorkomen en elders niet.

Bijna 5% van de beoordeelde soorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat is ongeveer evenveel als bij de vogels, maar duidelijk minder dan bij bijvoorbeeld de amfibieën (31%), libellen (19%) en zoogdieren (17%). Van de bedreigde vlindersoorten is bijna 80% endemisch. De belangrijkste bedreiging voor vlinders is het verlies aan leefgebied door veranderingen in het beheer van halfnatuurlijk grasland. Aan de ene kant bestaat die bedreiging uit een intensivering en overbegrazing, maar ook zijn er grote delen waar juist het beheer extensiveert, doordat gebieden verlaten worden. De halfopen landschappen en bloemrijke graslanden verruigen en veranderen uiteindelijk in bos. Een andere belangrijke uitkomst van de studie is dat voor meer dan 25 soorten te weinig informatie beschikbaar is om de status te bepalen. Dat is een groot aantal en een belangrijke aanbeveling is dan ook om te zorgen dat die informatie wel boven tafel komt. Die kennis is essentieel voor een adequate bescherming.

BCE dagvlinders IUCN RodeLijst