Nieuwsbericht

Groene glazenmaker dreigt te verdwijnen door te schone sloten

maandag 17 november 2014

Door onzorgvuldig beheer door de gemeente Bodegraven dreigt de groene glazenmaker uit de Zuidzijderpolder te verdwijnen. Natuurliefhebbers trekken aan de bel en dringen aan op zorgvuldig beheer van de sloten in het buitengebied.

De groene glazenmaker is een bedreigde libellensoort, die voorkomt in laagveengebieden. Hij is afhankelijk van de steeds zeldzamer wordende plant krabbenscheer. In de Zuidzijderpolder in de gemeente Bodegraven is onlangs bijna alle krabbenscheer verwijderd uit een sloot waar groene glazenmaker voorkomt. Natuurliefhebbers hebben nu aangedrongen op zorgvuldiger beheer.

Het verwijderen van water- en oeverplanten uit sloten, ook wel schonen genoemd, is van belang voor de doorstroming. Het waterschap ziet toe dat dit jaarlijks gebeurt. Maar dit kan heel slecht uitpakken voor de groene glazenmaker. De vrouwtjes hebben in de nazomer hun eitjes afgezet op de krabbenscheer. Die zakken normaal gesproken met de planten naar de bodem en komen volgend jaar als larve tevoorschijn. Als alle krabbenscheer wordt verwijderd zal de groene glazenmaker er dus ook verdwijnen. Intensief schonen is meestal ook niet nodig bij deze sloten, omdat krabbenscheer een drijvende plant is en dus de doorstroming betrekkelijk weinig aantast.

In de Flora- en faunawet is bepaald dat het leefgebied van de groene glazenmaker moet worden beschermd en dat betekent dat sloten niet zomaar kunnen worden geschoond. Om een praktische oplossing te vinden voor het probleem dat voor de doorstroming wel en voor de groene glazenmaker niet mag worden geschoond is een gedragscode ontwikkeld. Als gemeenten en andere beherende instanties werken volgens deze gedragscode, kunnen ze toch overal het noodzakelijke beheer uitvoeren zonder last te hebben van administratieve procedures.

In de gedragscode staat dat sloten waar groene glazenmakers voorkomen nooit helemaal mogen worden geschoond, maar dat de helft ongemoeid moet blijven. Dat betekent dat er wel meer doorstroming kan plaatsvinden, maar dat er ook nog voldoende eitjes van de groene glazenmaker aanwezig blijven om de populatie in stand te houden. Het blijkt dat de gemeente Bodegraven, opdrachtgever van het schonen, al een aantal malen is afgeweken van de gedragscode zonder een ontheffing te hebben aangevraagd. Inwoners van Bodegraven en leden van KNNV Gouda hebben hier al diverse keren op gewezen en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) heeft al eerder een waarschuwing gegeven aan deze gemeente. Opnieuw is het bij het schonen van een waardevolle sloot in de Zuidzijderpolder misgegaan: de gemeente heeft dan 90% van de krabbenscheer verwijderd. En daarmee is ook 90% van deze populatie groene glazenmaker kansloos op de oever gedeponeerd. De natuurliefhebbers hopen dat vanaf nu de gemeente Bodegraven wel rekening zal houden met de zeldzame, bedreigde en beschermde groene glazenmaker. Voor het te laat is.

beheer BoerenslootTelling GroeneGlazenmaker ZuidHolland