Nieuwsbericht

Landbouw en vlinders: komt het nog goed?

donderdag 16 oktober 2014

We berichtten er in de Vlinderstand 2013 ook al over: de graslandvlinders, ook wel de vlinders van het boerenland genoemd, hebben het erg moeilijk. Gewone soorten zoals zwartsprietdikkopje, hooibeestje en argusvlinder zijn lang niet meer zo algemeen als pakweg vijftien jaar geleden.

Eentonig landschap
Een breed scala aan veranderingen op het platteland ligt daaraan ten grondslag. De landbouwpraktijk is grootschaliger geworden en sterk geïntensiveerd, waardoor het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen een enorme vlucht heeft genomen. Dat heeft tot direct gevolg dat er in het Nederlandse landschap minder bloemrijke graslanden en akkers aanwezig zijn. Een overschot aan bemesting heeft de weg vrijgemaakt voor een beperkt aantal plantensoorten die met deze voedselrijke omstandigheden kunnen omgaan: bijvoorbeeld brandnetels, distels en een paar grassen. De eerste twee zijn van veel boeren geen vriend, maar zijn wel een direct gevolg van hun eigen landbouwpraktijk. Verder speelt ontwatering van landbouwgrond een niet te onderschatten rol: zeker op de zandgronden is verdroging een groot probleem. De schaalvergroting heeft ook geleid tot een landschap waarin diversiteit steeds zeldzamer wordt en waarin steeds ‘meer van hetzelfde’ te vinden is. Kortom: ons landschap wordt eentoniger en groener. De kleur verdwijnt.

Voedselproductie verweven met biodiversiteit
Zoals de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid onlangs aangaf in de publicatie ‘Naar een voedselbeleid’ is de afname van de biodiversiteit nauw verweven met de industrialisering van onze voedselproductie. Enerzijds profiteren wij enorm van deze wijze van voedselproductie, omdat er voor ons voedsel in overvloed is. Te weinig realiseren overheden en consumenten zich dat er ook grote nadelen aan kleven. Ons platteland verarmt in rap tempo, als het om biodiversiteit gaat. Bij de vlinders is de argusvlinder daarvan het grote voorbeeld. Maar bijen en andere insecten lijden er net zo hard onder. Om over weidevogels maar niet te spreken.

Zoemende velden

Dat het ook anders kan bewijzen tal van agrariërs die in hun bedrijfsvoering wél rekening houden met natuurwaarden. Waar grutto en boerenzwaluw een plekje hebben op hun land en erf. De Vlinderstichting wil deze boeren een hart onder de riem steken en proberen hen ook enthousiast te maken voor vlinders en andere insecten. Samen met Vogelbescherming en andere organisaties gaan we ons daar hard voor maken. De Vlinderstichting wil ons landschap weer laten kleuren. En zoemen. Uw steun is daarbij onmisbaar!

AgrarischNatuurbeheer Biodiversiteit Boerenlandvlinders landbouwgebieden