Nieuwsbericht

Vinger aan de pols van poelen

donderdag 8 december 2016

Er zijn de afgelopen twintig jaar enorm veel poelen aangelegd. Die zijn belangrijk voor libellen, amfibieën en veel andere soorten. Maar aanleg is één, als je er vervolgens niet meer naar omkijkt is hij na een aantal jaren dichtgegroeid en verland. Een poel moet wel beheerd worden.

Poelen.nu: stimulans voor uitvoering poelenbeheer

Libellen, amfibieën en tal van andere soorten in Nederland zijn sterk afhankelijk van poelen. Veel soorten worden landelijk gezien zelfs het meest waargenomen in dit watertype. Maar door het verdwijnen van dynamische processen in beek- en rivierdalen, waarbij moerassige wateren in stand gehouden werden, treedt er geen natuurlijke verjonging meer op van poelen. Omdat de poelen tegenwoordig vaak ook geen functie meer hebben als veedrinkpoel, is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beheer verschoven naar terreinbeheerders en natuurliefhebbers. Want zonder beheer groeit een poel dicht. Op voedselrijke bodem moet elke 4-7 jaar ingegrepen worden en op zandgrond kan wel eens 15 jaar gewacht worden, maar het schonen van watervegetatie, baggeren van de slib of snoeien van oevervegetatie is vroeg of laat nodig om een poel te behouden.

Alleen al in Brabant liggen meer dan 5000 poelen. En hoewel veel poelen goed beheerd worden, ontsnappen er ook veel aan de aandacht. Het project poelen.nu beoogt het beheer van poelen te stimuleren. Op de website staat informatie over de manier waarop poelen aangelegd en beheerd kunnen worden. Maar waar liggen verlandde poelen en waar is het beheer het dringendst nodig? Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken. Via de website kun je de toestand van een poel vastleggen. Sliblaag te dik? Te veel beschaduwing? Water dichtgegroeid? Vis aanwezig? Op basis van deze gegevens stellen we vast welke poel aan een opknapbeurt toe is. We zullen zelf ook tenminste vijftig poelen opknappen, maar hopen vooral ook eigenaren en beheerders te stimuleren zelf aan de slag te gaan. Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door RAVON samen met Brabant Landschap, De Vlinderstichting en FLORON. Klik hier voor de site poelen.nu.

beheer juffers Libellen poel