Nieuwsbericht

Vlinders in het agrarisch natuurbeheer

donderdag 16 oktober 2014

Momenteel zijn alle provincies druk bezig met het invullen van een nieuwe subsidieregeling voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. Deze regeling moet in 2016 ingaan. De Vlinderstichting werkt er in een aantal provincies hard aan om ook vlinders in het stelsel te krijgen.

Nieuw stelsel: collectief en ecologisch effectief
Het nieuwe subsidiestelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB 2016) is de opvolger van het huidige Subsidiestelsel Natuur en Landschap. De provincies worden verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer. Kernwoorden in het nieuwe stelsel zijn een collectieve aanpak en ecologische effectiviteit. Er zijn in ons land ongeveer 40 collectieven in oprichting die voor hun hele werkgebied gebiedsplannen opstellen voor agrarisch natuurbeheer. Landelijk zijn er vier leefgebieden uitgedacht waarbinnen soorten beschermd gaan worden. Het gaat om de leefgebieden open grasland, open akkerland, natte dooradering (bijv. sloten) en droge dooradering (bijv. houtwallen). De maatregelen die in deze leefgebieden worden genomen, moeten ecologisch effectief zijn. Dat houdt in dat maatregelen voor een bepaalde soort alleen op plaatsen uitgevoerd worden waar die soort ook daadwerkelijk voorkomt. Hierdoor willen provincies voorkomen dat er een hoop geld gestoken wordt in maatregelen die niet of nauwelijks effect hebben op de soorten waarvoor ze bedoeld zijn.

Goede basis is nodig
De Vlinderstichting pleit voor een duurzaam agrarisch natuurbeheer met een goede basis. In die basis zijn vereisten als waterhuishouding en vegetatiestructuur op orde en is het goed toeven voor een breed palet aan soorten flora en fauna. Daar horen de vlinders en libellen helemaal bij. We zetten ons de komende tijd er hard voor in.

Wat doen wij?
De Vlinderstichting heeft de afgelopen maanden actief overlegd met de provincies Friesland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg en Zuid-Holland. Dat heeft ertoe geleid dat de bedreigde argusvlinder als doelsoort is opgenomen in het subsidiestelsel in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. Ook Friesland en Noord-Holland willen maatregelen treffen voor de bedreigde argusvlinder. De Vlinderstichting is erg blij dat de provincies hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Verder hebben wij een folder ontwikkeld over ‘Insectenbeheer in de praktijk’, speciaal bedoeld voor agrariërs en collectieven. Ook kunnen wij aan collectieven of andere organisaties die zich bezighouden met agrarisch natuurbeheer cursussen aanbieden voor agrarisch beheer wat mede gericht is op insecten. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hiervoor met ons contact opnemen.

beheer Biodiversiteit Boerenlandvlinders waterbeheer