Biodiversiteit bij Philips

Op bedrijventerreinen is veel potentie om de biodiversiteit te doen toenemen. Om de natuurwaarden en de kwaliteit van de gebieden te verhogen, zijn er verschillende maatregelen mogelijk.

 

  • Gefaseerd maaien. Delen blijven overstaan en er wordt speels omgegaan met de indeling. Dit is gunstig voor insecten. Belangrijk is de periode van maaien, zodat rupsen van vooral de graslandvlinders kunnen overleven. Maaien: begin juni en half september en maaisel afvoeren.
  • Bosrandbeheer: gefaseerd verjongen van struwelen en houtwallen. Hierdoor blijft een gevarieerde structuur aanwezig. Ook inhammen maken en het maken van ruimte zorgen voor voldoende lichtinval, wat gunstig is voor de ontwikkeling van kruiden (nectar en waardplanten)
  • Tijdelijke natuur: Het terrein van het botenhuis heeft een belangrijke functie voor de lokale biodiversiteit. Gezien de onduidelijke bestemming van het terrein, verdient het aanbeveling om voor dit terrein een ontheffing ‘Tijdelijke Natuur’ aan te vragen. Deze strategische afweging kent twee voordelen:
  1. Natuur kan zich voor onbepaalde tijd ontwikkelen en het terrein vervult daarmee een belangrijke stapsteenfunctie
  2. Bij eventuele reconstructie van het terrein zullen kwetsbare soorten geen belemmerende werking hebben op de ontwikkeling van dit terrein.
  • Aanbrengen van een waterpartij: Een waterpartij met afgevlakte oevers en kale delen vormt een belangrijke habitat voor libellen, amfibieën en andere insecten. Het zal leiden tot een directe verhoging van de biodiversiteit op het terrein. Daarnaast wordt de belevingswaarde voor de werknemers verhoogd.

Meer weten?

Neem dan contact op met Albert Vliegenthart. Hij is projectleider bij De Vlinderstichting en nauw betrokken bij het vergroenen van allerhande bedrijventerreinen. Met zijn kennis, ervaring en expertise kunt een biodiversiteit en MVO-beleid een flinke boost geven!

Neem contact op