Blues in the Marshes

Samen werken

In het LIFE+ Nature project ‘Blues in the Marshes’ hebben Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zich samen ingezet om zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen en om de waterberging in het gebied te verbeteren. Doel was om hiermee ook het leefgebied van bedreigde dieren en planten te verbeteren en te vergroten, waaronder het pimpernelblauwtje.

'Blues in the Marshes' was mogelijk dankzij financiële steun van de provincie Noord-Brabant en de EU (LIFE+ Nature).

Download hier het Laymans Report om te zien wat er in het project 'Blues in the Marshes' is gebeurd.

 

Wat was er nodig?

Voor een goede bescherming van het pimpernelblauwtje moest het leefgebied behouden en uitgebreid worden. Hiervoor waren de volgende maatregelen nodig:

  • De hooilanden moeten eens per jaar voor begin juni of na begin september worden gemaaid. Het hooi moet worden afgevoerd.
  • De vegetatie moet gevariëerd blijven. Hierdoor kan de dichtheid aan mierennesten hoog blijven. Daarom moeten eens in de vijf tot tien jaar kleine stukjes geplagd of geëgd worden.
  • De verzuring van de vegetatie moet worden tegengegaan, zodat de grote pimpernel veelvuldig tot bloei kan komen.
  • Het natuurgebied en zijn omgeving mogen niet verdrogen, want dit leidt tot verlies aan leefgebied.
  • Op de hooilanden, waar de vegetatie nu al goed is, maar te weinig mierennesten voor komen, moet kleinschalig beheer worden toegepast.
  • Het natuurgebied moet worden vergroot en er moeten meer vochtige kruidenrijke graslanden worden gecreëerd. Het pimpernelblauwtje kan zo een stabiel netwerk van populaties op bouwen en wordt hierdoor minder kwetsbaar.

Maatregelen voor behoud

In het kader van het Life+ project 'Blues in the Marshes' zijn de volgende maatregelen in fasen uitgevoerd.

Afgraven van de voedselrijke bovenste grondlaag
In het Vlijmens Ven en in de Honderdmorgen, is op ongeveer 150 hectare de toplaag van de bodem afgegraven en afgevoerd.

Kleinschalig plaggen
Op bestaande vochtige schraallanden in het Bossche Broek en de Moerputten zijn kleine oppervlakten geplagd.

Plaatsen van stuwen
Door plaatsing van extra stuwen in sloten, kan de waterhuishouding van het gebied voor de natuur beter worden gereguleerd.

Uitrollen van maaisel
Op de percelen waar de bovenste grondlaag is verwijderd is maaisel en plagsel uitgereden. Dit versnelde de ontwikkeling van de soortenrijke graslanden.

Uitzetten van pimpernelblauwtjes
In de Bossche Broek zullen, als de situatie geschikt is geworden voor de soort, pimpernelblauwtjes worden uitgezet.

Aanleg Butterfly Bellevue
Aan de rand van de Bijenwei in natuurgebied de Moerputten is een platform aangelegd. Vanaf deze verhoging hebben de bezoekers een prachtig uitzicht over het blauwgrasland waar de pimpernelblauwtjes leven.

Aanleg wandelpaden
Vanaf de Heidijk is het mogelijk om door het Vlijmens Ven te wandelen. De route sluit op diverse plekken aan op het bestaande wandelpadennetwerk.

Aanleg uitkijkpunten
Gemeente Heusden heeft langs de Heidijk, aan de rand van het projectgebied, een uitkijkplatform met informatievoorziening geplaatst.

Monitoring en onderzoek
Nu alle natuurherstelmaatregelen zijn uitgevoerd, worden de ontwikkelingen in de natuur nauwgezet gevolgd.

(foto: De Vlinderstichting) (foto: De Vlinderstichting)