Blues in the Marshes

Samen werken

In het LIFE+ Nature project ‘Blues in the Marshes’ zetten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zich samen in om zeldzaam geworden blauwgraslanden te herstellen en om de waterberging in het gebied te verbeteren. Doel is om hiermee ook het leefgebied van bedreigde dieren en planten te verbeteren en te vergroten, waaronder het pimpernelblauwtje.

Lees meer op de website van projectpartner Natuurmonumenten

Wat is er nodig?

Voor een goede bescherming van het pimpernelblauwtje moet het leefgebied behouden en uitgebreid worden. Hiervoor zijn de volgende maatregelen nodig:

  • De hooilanden moeten eens per jaar voor begin juni of na begin september worden gemaaid. Het hooi moet worden afgevoerd.
  • De vegetatie moet gevariëerd blijven. Hierdoor kan de dichtheid aan mierennesten hoog blijven. Daarom moeten eens in de vijf tot tien jaar kleine stukjes geplagd of geëgd worden.
  • De verzuring van de vegetatie moet worden tegengegaan, zodat de grote pimpernel veelvuldig tot bloei kan komen.
  • Het natuurgebied en zijn omgeving mogen niet verdrogen, want dit leidt tot verlies aan leefgebied.
  • Op de hooilanden, waar de vegetatie nu al goed is, maar te weinig mierennesten voor komen, moet kleinschalig beheer worden toegepast.
  • Het natuurgebied moet worden vergroot en er moeten meer vochtige kruidenrijke graslanden worden gecreëerd. Het pimpernelblauwtje kan zo een stabiel netwerk van populaties op bouwen en wordt hierdoor minder kwetsbaar.
(foto: De Vlinderstichting)

Maatregelen voor behoud

In het kader van het Life+ project 'Blues in the Marshes' worden de volgende maatregelen in fasen uitgevoerd.

Afgraven van de voedselrijke bovenste grondlaag
In het Vlijmens Ven en in de Honderdmorgen, wordt op ongeveer 150 hectare de toplaag van de bodem afgegraven en afgevoerd.

Kleinschalig plaggen
Op bestaande vochtige schraallanden in het Bossche Broek en de Moerputten worden kleine oppervlakten geplagd.

Plaatsen van stuwen
Door plaatsing van extra stuwen in sloten, kan de waterhuishouding van het gebied voor de natuur beter worden gereguleerd.

Uitrollen van maaisel
Op de percelen waar de bovenste grondlaag is verwijderd wordt maaisel en plagsel uitgereden. Dit versnelt de ontwikkeling van de soortenrijke graslanden.

Uitzetten van pimpernelblauwtjes
In de Bossche Broek zullen, als de situatie geschikt is geworden voor de soort, pimpernelblauwtjes worden uitgezet.

Aanleg Butterfly Bellevue
Aan de rand van de Bijenwei in natuurgebied de Moerputten wordt een platform aangelegd. Vanaf deze verhoging hebben de bezoekers straks een prachtig uitzicht over het blauwgrasland waar de pimpernelblauwtjes leven.

Aanleg wandelpaden
Vanaf de Heidijk wordt het mogelijk om straks door het Vlijmens Ven te wandelen. De route sluit op diverse plekken aan op het bestaande wandelpadennetwerk.

Aanleg uitkijkpunten
Gemeente Heusden gaat langs de Heidijk, aan de rand van het projectgebied een uitkijkplatform met informatievoorziening plaatsen.

Monitoring en onderzoek
Als alle natuurherstelmaatregelen zijn uitgevoerd, worden de ontwikkelingen in de natuur nauwgezet gevolgd.