Grebbedijk

Kennis over dijken

De Vlinderstichting is initiatiefnemer van de Green Deal Infranatuur, waarin vanuit knelpunten oplossingen worden bedacht om biodiversiteit te bevorderen op de bestaande infrastructuur. Een van de knelpunten is dat door gebrek aan financiële middelen biodiversiteit niet wordt opgenomen in de bedrijfsvisie, ondanks dat dit thema wel belangrijk wordt geacht. Daarom wordt onderzocht hoe biodiversiteit kan worden opgenomen in een businessmodel.

Waterschap Vallei en Veluwe is een van de kernpartners in deze Green Deal en heeft zich voorgenomen om deze pilot als casus in te brengen in de Green Deal Infranatuur, waarbij onderzoek naar de relatie tussen biodiversiteit en de erosiebestendigheid van dijken voorop staat. 

Vlinders en dijken

Veiligheid en robuustheid van dijken behoort tot de kerntaken van waterschappen, maar worden doorgaans niet in relatie gebracht met de natuurwaarde. Het beheer van een dijk heeft direct invloed op ruimtelijke kwaliteit, erosiebestendigheid en daarmee ook op de aanwezige biodiversiteit.

Vlinders zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van de omgeving: hun aanwezigheid zegt iets over de toestand van het landschap. Onderzoek naar de aanwezigheid en reproductie van vlinders, bijen en andere bloembestuivende insecten kunnen direct in relatie worden gebracht met biodiversiteit.

Wat houdt het project in?

De Grebbedijk van Wageningen tot aan de Grebbeberg vormt de belangrijkste locatie voor dit onderzoek. Er zijn drie proeflocaties gedefinieerd waar onderzoek wordt uitgevoerd naar erosiebestendigheid en biodiversiteit. Op een vierde proeflocatie op de Grebbeliniedijk bij Amersfoort wordt het effect van het inzaaien van een bloemrijk mengsel - op een recentelijk verstevigd dijklichaam - op erosiebestendigheid en biodiversiteit onderzocht.