Duinen van Oostvoorne

Duinen van Oostvoorne

De Duinen van Oostvoorne is een fantastisch duinlandschap, waarin bos, bloemrijke vochtige duinvalleien en duinstruweel elkaar afwisselen. Een gedeelte van de duinen, Voornes duin, is een natuurreservaat vanwege de grote soortenrijkdom die er in het gebied aanwezig is. In het gebied liggen enkele kleine poelen. Het gebied is in eigendom en beheer van het Zuid-Hollands Landschap.

Bij de hoofdingang van het natuurgebied staat het bezoekerscentrum Tenellaplas waar veel informatie over het gebied te vinden is. Vanaf hier vertrekken verschillende routes die door de duinen lopen. De libellenroute is erg vlinderrijk en voert je langs de duingraslanden en bloemrijke veldjes. De bermen langs de rand van het pad staan in de zomer volop in bloei en de vlinders zijn hier in volop aanwezig.

 

Zeldzame vlindersoorten

Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas). Kleine parelmoervlinder (foto: Ab H. Baas).

De kleine parelmoervlinder is in de duinen een algemene standvlinder en komt er veel voor. Hij geeft de voorkeur aan schrale, droge, warme graslanden en pioniervegetaties.

Het bruin blauwtje is langs de rivieren op de meeste plaatsen verdwenen, maar nog wel langs de kust te vinden. Het komt voor op droge, zandige graslanden en kustduinen.

Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas) Bruin blauwtje (foto: Ab H. Baas)
Heivlinder (foto: Henk Bosma). Heivlinder (foto: Henk Bosma).

De heivlinder is een algemene standvlinder van de hogere zandgronden en komt plaatselijk veel voor. Hij geeft de voorkeur aan duinen, droge schrale heiden en schrale graslanden.