Graslandvlinders in Noord-Holland

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Noord-Holland

De kwaliteit van graslanden in Noord-Holland is over het algemeen slecht. Vanuit het actieve soortenbeleid van de provincie Noord-Holland wordt nu gewerkt aan behoud en herstel van graslandvlinderpopulaties.

Daartoe heeft De Vlinderstichting in 2021 en 2022 in opdracht van de Provincie Noord-Holland een project uitgevoerd om graslandvlinders in Noord-Holland te stimuleren. Hiervoor zijn hotspots voor deze soortgroep in kaart gebracht op basis van analyses van bestaande verspreidingsgegevens, veldbezoeken uitgevoerd en in enkele gebieden worskshops uitgevoerd waarin de kansen voor concrete maatregelen voor graslandvlinders zijn verzameld. Dit alles heeft ertoe geleid dat in de Enge Wormer, een polder nabij Zaanstad, en op het voormalige eiland Wieringen gebiedspartijen aan de slag willen met een meerjarige pilot waarin maatregelen voor graslandvlinders worden uitgevoerd, getoetst en gevolgd en kennis wordt uitgewisseld. Een eventueel vervolg is medio 2022 in voorbereiding.

Anthonie  Stip

Projectleider

Anthonie Stip

Contact opnemen