Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden - BIMAG

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting starten een unieke samenwerking en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Lees verder

Vlinder mee in je buurt - Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft bestuivers hoog in het vaandel staan. Bijen en vlinders gaan landelijk sterk achteruit en worden steeds afhankelijker van bermen, tuinen en openbaar groen. Daarom doet de gemeente veel aan ecologisch beheer.

Lees verder

Eikenprocessierups

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Deze nachtvlinder heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid door heel Nederland en kan in hoge dichtheden overlast veroorzaken.

Lees verder

Rode Lijst Dagvlinders

Carola Schouten, Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen.

Lees verder

Idylle

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Daarom legt De Vlinderstichting idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.

Lees verder

Kleurkeur voor goed maaibeheer

De Vlinderstichting lanceert het Kleurkeur voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken.

Lees verder

Akkervlinders in Noord-Holland

Het effect van vogelakkers voor akkervogels is bekend, maar over het effect van akkerranden en vogelakkers op vlinders en insecten is er vanuit de provincie Noord-Holland behoefte aan aanvullend onderzoek.

Lees verder

Wilde bijen in Groninger Vogelakkers

In de provincie Groningen komen een aantal schaarse en zeldzame hommelsoorten voor. Het is onbekend in hoeverre deze soorten gebruik maken van natuurmaatregelen in agrarisch gebied, waarvan een Vogelakker een voorbeeld is.

Lees verder

Wild van Vlinders

Voor herstel is een visie door vlinderogen nodig: van de waardplant en het microklimaat voor de rupsen, via de bloemrijke weiden voor de vlinders, tot een landschap waarin ze populatienetwerken kunnen opbouwen.

Lees verder

Mijn Berm Bloeit!

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgen FLORON en De Vlinderstichting de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten

Lees verder

Bescherming argusvlinder

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2017 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen.

Lees verder

Kroondomein Het Loo - monitoring flora en fauna

De doelstelling van dit project is om de monitoring van verschillende soortgroepen op Kroondomein Het Loo vanuit een centraal punt te coördineren, beschikbaar te maken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Lees verder

Vlinders op kampeerterreinen? Natuurlijk!

De Vlinderstichting en De Groene Koepel zorgen dat beheerders concreet aan de slag met het vlindervriendelijker maken van hun terrein. Zo ontstaat steeds meer vlindervriendelijk gebied in ons land.

Lees verder

Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant

Het doel van dit onderzoek is om soorten nachtvlinders aan te wijzen die gebonden zijn aan bossen, en deze te benutten als graadmeters voor de biodiversiteit van de bossen in Noord-Brabant.

Lees verder

Meetnet Libellen

Gaat de libellenstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland.

Lees verder

Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland.

Lees verder

Kommavlinder Lommel

Op basis van inventarisaties van De Vlinderstichting, krijgt de zeldzame kommavlinder nieuwe kansen in de gemeente Lommel (BE).

Lees verder

Blues in the Marshes

De natuur ten zuidwesten van ‘s-Hertogenbosch gaat kleur bekennen! Blauw krijgt weer een kans dankzij de uitvoering van het LIFE+-project ‘Blues in the Marshes’. Blues' staat hier voor het pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort.

Lees verder

Bescherming sleedoornpage

De sleedoornpage is een zeldzame vlinder die op de Rode Lijst staat als bedreigd. Het is de enige bedreigde vlindersoort in Nederland die vooral buiten natuurgebieden voorkomt.

Lees verder

Groene daken

Voor steeds meer bedrijven en particulieren zijn groene daken een groene, duurzame oplossing. Samen met Sempergreen onderzoekt De Vlinderstichting of groene daken ook bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit.

Lees verder

Jaarrond Tuintelling

Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. DeJjaarrond Tuintelling helpt ons om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen.

Lees verder

Kleine pages in Tilburg

In dit project geeft de gemeente Tilburg de actuele status van vier beschermde vlinders in de gemeente weer. Op basis van veldgegevens en beschikbare informatie worden adviezen gegeven om de soorten in stand te houden en te beschermen.

Lees verder

Monitoring Agrarisch Natuurbeheer in Noord-Brabant

EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting voeren gezamenlijk professionele monitoring uit van de effecten van akkerranden en heggen op bijen, zweefvliegen en dagvlinders.

Lees verder

STW Kunstlichtonderzoek

Om meer te weten te komen over de gevolgen van kunstlicht in ons land is het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Er wordt met name gekeken hoe planten- en diersoorten op het licht reageren.

Lees verder

Iepenpage

Tot een jaar of tien geleden was de iepenpage een uiterst zeldzame vlinder, die eigenlijk maar op één plek in Limburg werd gezien. De laatste tijd zijn er veel meer meldingen, ook uit de rest van Nederland.

Lees verder

Wat wij doen