Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen en organisaties te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Monitoring gevlekte witsnuitlibel

De gevlekte witsnuitlibel is een libellensoort van de Habitatrichtlijn. Dat betekent dat de Staat van Instandhouding van deze soort goed in de gaten moet worden gehouden en dat in bepaalde gebieden rekening gehouden moet worden met deze soort.

Lees verder

Factsheet rivierrombout

De rivierrombout is een soort van de Habitatrichtlijn en is daarmee wettelijk beschermd. Er mag dus niet zomaar gewerkt worden op locaties waar de rivierrombout (mogelijk) voorkomt, zoals langs de oevers van grote rivieren.

Lees verder

Argustelling

De provincie Friesland wil graag meer inzicht in twee van haar meest zeldzame soorten: de argusvlinder en de groene glazenmaker. Daarom zijn we in 2019 gestart met de Argustelling.

Lees verder

Libellencursussen

Libellen zijn geen makkelijke groep om op naam te brengen en beginners lopen nogal eens vast in al die kleine detailkenmerken. Daarom is De Vlinderstichting in 2020 gestart met het geven van libellencursussen.

Lees verder

SNL-monitoring

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap moeten natuurterreinen die subsidie ontvangen eens in de zes jaar geïnventariseerd worden. De insectengroepen dagvlinders, libellen en sprinkhanen maken deel uit van deze inventaris.

Lees verder

Sport en natuur (Afgerond)

Sport en natuur horen bij elkaar. Veel sporten vinden buiten plaats, en een mooie omgeving helpt om de sport nog intenser te beleven. Daarom zet De Vlinderstichting zich in om sportparken te vergroenen.

Lees verder

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem.

Lees verder

Showcase, landbouw en Biodiversiteit bij elkaar brengen

De biodiversiteit van landbouwgrond neemt in heel Europa sterk af. SHOWCASE is een Europees project waarbij er gezocht wordt naar hoe de boeren kunnen profiteren van de inheemse biodiversiteit en andersom. Dit 5 jarige project is gestart in 2020.

Lees verder

Impuls structuurrijke bosranden

Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Het is een belangrijk leefgebied voor veel vlinders, en daarom werkt De Vlinderstichting aan behoud van deze prachtige bossen.

Lees verder

Kroondomein Het Loo - monitoring flora en fauna

De doelstelling van dit project is om de monitoring van verschillende soortgroepen op Kroondomein Het Loo vanuit een centraal punt te coördineren, beschikbaar te maken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Lees verder

Bronlibellen in de Esperloop

In de Esperloop komen plant- en diersoorten voor die vroeger in de peelregio waarschijnlijk algemeen waren en nu zeldzaam zijn geworden. Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting en de IVN werken samen om de Esperloop te herstellen

Lees verder

Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden - BIMAG

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting starten een unieke samenwerking en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Lees verder

Groene Trainees

Het Groen Traineeship is een organisatie, opgezet om jonge mensen tussen de 16 en 27 jaar de kans te geven hun duurzame doelen om te zetten in daden.

Lees verder

Eikenprocessierups

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Deze nachtvlinder heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid door heel Nederland en kan in hoge dichtheden overlast veroorzaken.

Lees verder

Rode Lijst Dagvlinders

Carola Schouten, Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen.

Lees verder

Idylle

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Daarom legt De Vlinderstichting idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.

Lees verder

Kleurkeur voor goed maaibeheer

De Vlinderstichting lanceerde Kleurkeur voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken.

Lees verder

Akkervlinders in Noord-Holland (Afgerond)

Het effect van vogelakkers voor akkervogels is bekend, maar over het effect van akkerranden en vogelakkers op vlinders en insecten is er vanuit de provincie Noord-Holland behoefte aan aanvullend onderzoek.

Lees verder

Wilde bijen in Groninger Vogelakkers

In de provincie Groningen komen een aantal schaarse en zeldzame hommelsoorten voor. Het is onbekend in hoeverre deze soorten gebruik maken van natuurmaatregelen in agrarisch gebied, waarvan een Vogelakker een voorbeeld is.

Lees verder

Wild van Vlinders

Voor herstel is een visie door vlinderogen nodig: van de waardplant en het microklimaat voor de rupsen, via de bloemrijke weiden voor de vlinders, tot een landschap waarin ze populatienetwerken kunnen opbouwen.

Lees verder

Mijn Berm Bloeit! (Afgerond)

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgen FLORON en De Vlinderstichting de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten.

Lees verder

Bescherming argusvlinder

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2017 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen.

Lees verder

Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant (Afgerond)

Het doel van dit onderzoek is om soorten nachtvlinders aan te wijzen die gebonden zijn aan bossen, en deze te benutten als graadmeters voor de biodiversiteit van de bossen in Noord-Brabant.

Lees verder

Meetnet Libellen

Gaat de libellenstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland.

Lees verder

Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland.

Lees verder

Wat wij doen