Nieuwsbericht

Biodiversiteit gehalveerd!

dinsdag 30 september 2014

De populaties wilde dieren zijn de afgelopen veertig jaar wereldwijd met gemiddeld 52 procent afgenomen. Belangrijkste oorzaken zijn vernietiging van leefgebied, jacht, stroperij en overbevissing.

Diersoorten die in zoetwater leven staan het meest onder druk. In meren, moerassen en rivieren zijn de populaties vissen, reptielen en amfibieën met 76 procent gedaald. Maar er zijn ook lichtpuntjes: als gebieden een beschermde status hebben, blijkt de afname van de soortenrijkdom veel minder sterk.

Herstel in Nederland mogelijk
Voor het eerst heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Nederlandse Living Planet Index uitgerekend. Daaruit blijkt dat sinds 1990 voorzichtig herstel is gemeten, nadat vanaf 1950 veel soorten bedreigd zijn geraakt. De dierpopulaties zijn de afgelopen kwart eeuw met gemiddeld 22 procent toegenomen.

Er lijkt sprake van een recente omslag van een forse achteruitgang van dier- en plantensoorten tot 1995 naar een lichte vooruitgang daarna. Sinds 1995 zijn er minder soorten zoogdieren, libellen en hogere planten bedreigd, en sinds 2005 neemt tevens de bedreiging van broedvogels en reptielen wat af. Bij dagvlinders en amfibieën is nauwelijks of geen herstel te melden. Wel lijkt de achteruitgang bij dagvlinders inmiddels gestopt. Het Landelijk Meetnet Vlinders laat zien dat met name in de jaren negentig de vlinders nog sterk achteruitgingen, maar dat daarna voor- en achteruitgang in evenwicht zijn. Tegen de voortgaande afname van gentiaanblauwtje en argusvlinder staat ook de vooruitgang van koninginnenpage en bont zandoogje. De trendbreuk geeft aan dat ook op plekken waar al veel natuur is verdwenen, er nog mogelijkheden zijn om de soortenrijkdom te herstellen. Samen met terreinbeheerders hoopt De Vlinderstichting dit om te keren in een vooruitgang.

Zie voor meer informatie de site van het Compendium voor de leefomgeving en het persbericht van het WNF.

Argusvlinder Biodiversiteit MeetnetVlinders