Nieuwsbericht

Natuurorganisaties en LTO Nederland zoeken samenwerking voor beter bermbeheer

vrijdag 3 november 2017

Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd.

Beter beheren voor insecten en planten

Door bewust beheer ontstaat een andere, meer diverse vegetatie waar vlinders kunnen leven. Door bewust beheer ontstaat een andere, meer diverse vegetatie waar vlinders kunnen leven.

De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer afgelopen zomer. In daarop volgende gesprekken bleek dat bijvoorbeeld het klepelbeheer zowel de natuurorganisaties als LTO een doorn in het oog is. Deze veel toegepaste beheervorm verhakselt alle aanwezige vegetatie. Dit zorgt ervoor dat planten als akkerdistel, brandnetel en ridderzuring ruim baan krijgen. Een ongewenste ontwikkeling, vinden ook FLORON en De Vlinderstichting. "Zo gaan waardevolle vegetaties in korte tijd teloor door verruiging met uiterst algemene plantensoorten" aldus Froukje Postma van FLORON.

"Allerlei insecten die van deze planten afhankelijk zijn, komen daardoor onder druk te staan. Door beter te beheren, gaan we dat proces tegen" stelt Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

Vanuit landbouwkundig perspectief geeft volgens LTO een verruigde berm overlast en schade . “Voor de landbouw schadelijke onkruiden zullen welig tieren en overwaaien naar de naastgelegen landbouwpercelen”, zo zegt Trienke Elshof, betrokken bestuurder vanuit LTO Noord.

Belangrijke rol voor boeren

Op diverse locaties voeren agrariërs reeds het bermbeheer uit voor gemeenten of een waterschap, bijvoorbeeld in Weststellingerwerf (Fr), Muntendam (Gr), Amstelveen (NH) en Brandwijk (ZH). De partijen willen dat er meer van zulke voorbeelden van succesvol bermbeheer komen waarin boeren een belangrijke rol spelen. "Die uitdaging willen wij als LTO graag aangaan" aldus Trienke Elshof. Daar waar mogelijk kunnen boeren, al dan niet in samenwerking met agrarische natuurverenigingen, zelf het bermbeheer uitvoeren.

Meer biodiversiteit en minder overlast

Door bewust beheer met onder andere maaien en afvoeren van maaisel, ontstaat een andere, meer diverse vegetatie. Verder heeft de boer zelf de regie over het maaimoment. De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland willen samen verkennen hoe goed bermbeheer ingezet kan worden om minder overlast voor de boer en meer biodiversiteit in de berm te bereiken.

beheer berm Boerenlandvlinders landbouwgebieden MijnBermBloeit vlinder