Nieuwsbericht

FLORON en De Vlinderstichting brengen veldgids ecologisch bermbeheer uit

woensdag 14 april 2021

Ben je betrokken bij de uitvoering van ecologisch bermbeheer, dan is de nieuwe veldgids ecologisch bermbeheer iets voor jou. In de door FLORON en De Vlinderstichting geschreven veldgids komen allerlei onderwerpen aan de orde: hoe pak je ecologisch bermbeheer aan, hoe ga je om met inzaaien en welk maatwerk kun je leveren als er bijzondere planten en dieren in de berm voorkomen?

Hoe pak je ecologisch bermbeheer aan, hoe ga je om met inzaaien en welk maatwerk kun je leveren als er bijzondere planten en dieren in de berm voorkomen? In de veldgids komt het kort en bondig aan bod.

Berm als leefgebied

In het steeds intensiever gebruikte landschap vormen bermen een belangrijk leefgebied voor allerlei planten en insecten. Maar dit leefgebied staat onder druk. Karakteristieke, vaak streekgebonden bermplanten van voedselarme milieus verdwijnen in sneltreinvaart en ook graslandvlinders hebben het moeilijk. Om hier aandacht voor te vragen lanceerden FLORON en De Vlinderstichting in 2017 de landelijke campagne Mijn Berm Bloeit! Een belangrijk onderdeel van deze campagne was het verkrijgen van inzicht in de actuele bloemrijkdom van bermen, en daarmee in het potentiele nectaraanbod voor de graslandvlinders en bijen die daarvan afhankelijk zijn. We vroegen natuurliefhebbers om zoveel mogelijk bermen in hun woonomgeving in kaart te brengen. De bereidheid om mee te doen was groot. Tussen 2017 en 2020 zijn bijna 3.000 bermen onder de loep genomen!

Urgent

Uit de resultaten bleek dat soortenarme bermvegetaties met weinig nectaraanbod overheersten in de set van getelde bermen. Planten van voedselarme graslanden als grasklokje en stijve ogentroost, zijn in 1% (of minder) van de getelde bermen aangetroffen. Planten van voedselrijke ruigten bleken daarentegen juist sterk vertegenwoordigd. Wat te denken van grote brandnetel die in meer dan 40% van de getelde bermtrajecten is aangetroffen. Het onderstreept de urgentie om werk te maken van goed ecologisch bermbeheer.

 

Handvatten

De veldgids ecologisch bermbeheer biedt hiervoor handvatten. Het is geen naslagwerk waar alles in staat, maar een gidsje op zakformaat dat in veel situaties een advies biedt. Het geeft inzicht in een aantal plantensoorten met indicatorwaarde voor een bepaald vegetatietype of juist verruiging. Voor- en nadelen van verschillende beheermethoden komen eveneens aan bod. We bieden een beslisschema voor het bepalen van het aantal maaibeurten in een jaar en de globale maaimomenten. Tenslotte worden een aantal 'Wat als'-situaties voorzien van advies. Denk hierbij aan de omgang met invasieve exoten of het zonder afspraken maaien van bermen door bewoners.

Mijn Berm Bloeit!

Met het uitbrengen van de veldgids ecologisch bermbeheer komt er een einde aan de campagne Mijn Berm Bloeit! We blijven het monitoren van bermen echter ondersteunen en het invoerportaal onderhouden!

Downloaden

De veldgids kan hier worden gedownload. De publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bermen DeVlinderstichting Floron