Nieuwsbericht

Boeren tellen zelf dag- en nachtvlinders

dinsdag 23 juni 2020

LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting vervolgen de unieke samenwerking en het monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet heet het Boeren Insecten Meetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten en met name de aantallen insecten, in de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. De weilanden en boerenerven worden hierbij vaak vergeten. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting de aanleiding om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht. Het project BIMAG werd ontwikkeld met financiering van het Ministerie van LNV en is in 2019 gestart. 

Succesvolle BIMAG pilot verlengd

De witte tijger is een van de waargernomen soorten. De witte tijger is een van de waargernomen soorten.

Afgelopen jaar hebben 21 agrarische deelnemers meegedaan. Zij hebben samen 3.495 nachtvlinders gefotografeerd in hun LedEmmers tijdens 238 nachten op drie verschillende locaties op hun bedrijf. De Vlinderstichting heeft op basis van foto’s die de agrariërs opstuurden 103 verschillende nachtvlindersoorten geïdentificeerd. Daarnaast is er 28 keer een dagvlinderroute gelopen waarin 20 soorten dagvlinders op het boerenland zijn waargenomen. Naast algemeen voorkomende soorten vingen de boeren ook veel bijzondere soorten, zoals prachtpurperuiltje, vaal kokerbeertje, zuidelijke grasuil, moeraswalstrospanner, populierengouduil en eikenuiltje.

De cijfers laten zien dat agrariërs zelf, of in samenwerking met vrijwilligers, veel soorten waarnemen op het boerenerf. De pilotresultaten zorgden bij leden van agrarische collectieven en LTO voor extra nieuwsgierigheid en enthousiasme. Daarnaast ontstaat er steeds meer animo onder de agrariërs om insecten te monitoren en deel te nemen aan BIMAG. Voor het ministerie van LNV reden genoeg om de BIMAG onderzoekspilot met drie jaar te verlengen.

Vijftig boeren gaan zelf tellen

Dit jaar doen 28 nieuwe agrariërs mee aan de BIMAG pilot. Hiermee stijgt het aantal ‘vlinder’-tellende boeren tot 50. Een mooi resultaat! Akkerbouwers, tuinders en melkveehouders, zowel gangbaar als biologisch, dragen hun steentje bij. We zijn benieuwd welke nieuwe ontdekkingen deze boeren, verspreid door heel Nederland, dit jaar weer zullen doen.

Meer weten?

Kijk op de websites van de deelnemende partners

De Vlinderstichting

BoerenNatuur

LTO Noord

2020 BIMAG BoerenNatuur LtoNoord monitoring Nachtvlinders