Andere soorten liften mee

Voor het gentiaanblauwtje aan te bevelen maatregelen zullen, mits zorgvuldig uitgevoerd, ook gunstig zijn voor andere soorten. Dit geldt met name voor de bedreigde soorten en doelsoorten van natte heide (tabel hieronder). In een kleiner aantal gebieden zullen ook doelsoorten van heischraal grasland en natte schraalgraslanden kunnen profiteren. In blauwgraslanden moet worden gedacht aan plantensoorten als blauwe knoop, blonde zegge, gele zegge, spaanse ruiter, vetblad en vlozegge, vogels als de watersnip en dagvlinders als de zilveren maan.

Doelsoorten waarvoor de natte heide als habitat belangrijk is en waarvan verwacht mag worden dat ze zullen profiteren van maatregelen ten behoeve van het gentiaanblauwtje.
hogere planten

beenbreek
bruine snavelbies
gewone veenbies
kleine zonnedauw
klokjesgentiaan
moeraswolfsklauw
witte snavelbies

vogels grauwe klauwier
klapekster
korhoen paapje
veenpatrijs
wulp
reptielen adder
dagvlinders heideblauwtje
sprinkhanen moerassprinkhaan
zompsprinkhaan

Meer lezen

In de brochure Klimaatbestendig beheer voor de heidefauna is meer te lezen over het beheer.

Download de brochure