Idylles Zuid-Holland

De Vlinderstichting is door provincie Zuid-Holland en Fonds1818 gevraagd nog 30 idylles aan te leggen in Zuid-Holland. Hierbij worden mensen geholpen met het inrichten en beheren van een idyllische plek met veel bloemen die vlinders, bijen en mensen aantrekt. We werken hierin onder andere samen met Groene Cirkel Bijenlandschap, de Groene Motor en IVN.
Tot 1 juni 2017 was de inschrijving voor de idylles van de eerste serie die al dit jaar zullen worden aangelegd. Aanmelden kan nog steeds, want we gaan dit en ook volgend jaar nog volop verder.

Wat is een idylle?

Een idylle is een bloemrijk grasland, waar vlinders kunnen leven. Dat betekent:

  • Er wordt gewerkt met inheemse planten die thuishoren in de regio waar de idylle wordt gemaakt.
  • Het betreft een meerjarige plantengroei die ook over vijf jaar nog nectar en stuifmeel levert voor de vlinders en bijen van voorjaar tot najaar.
  • Niet alleen moeten de planten inheems zijn, het zaad dat gebruikt wordt moet ook uit ons eigen land komen.

Mensen

Mensen zijn belangrijk bij idylles. Mensen moeten actief betrokken zijn bij de plannen, uitvoering, beheer en monitoring. Het moeten plekken zijn in een woonwijk, maar ook ván de wijk. Behalve bewoners kunnen ook afdelingen van IVN of KNNV, imkerverenigingen, tuinenclubs en allerlei anderen actief betrokken worden. Een idylle in de buurt van een zorgcentrum kan goed samen met dat centrum worden opgezet en is er een school in de buurt dan is het prachtig als die er ook bij betrokken kan worden.

Vlinders

Veel van de graslandvlinders, die vroeger overal in het landbouwgebied voorkwamen hebben het moeilijk. Het intensieve agrarisch gebruik en het maaibeheer van de bermen in het buitengebied zorgen voor grote perioden zonder bloemen en dus zonder nectar. Die nectar is essentieel voor vlinders, want dat is hun brandstof. Zonder bloemen kunnen ze niet vliegen en verdwijnen ze.

Bijen

Voor bijen geldt hetzelfde als voor vlinders: het buitengebied wordt steeds ongeschikter, maar in steden en dorpen kunnen prima leefomstandigheden ontstaan als er rekening wordt gehouden met de eisen die ze stellen. Het gaat nadrukkelijk om alle bijen en dus niet alleen maar de honingbij. Er komen in ons land meer dan 350 soorten bijen voor en allemaal hebben ze bloemen nodig van voorjaar tot najaar.

Vanuit de mensen

De idylles moeten ‘bottom-up‘ ontstaan. Mensen moeten potentiële locaties voor een idylle aanmelden op de site van De Vlinderstichting. Vervolgens wordt bij een selectie van de locaties met de aanmelders gekeken naar de haalbaarheid en wordt contact gelegd met de gemeente. Gezamenlijk (drie partijen) worden vervolgens de plannen gemaakt en wordt de idylle aangelegd.

Selectiecriteria

Bij de keuze of er daadwerkelijk wordt doorgegaan met een aangemelde idylle spelen onder andere de volgende afwegingen:

  • Is de locatie groot genoeg? Het moet gaan om redelijke oppervlakten om de investering ook echt nut te laten hebben. We gaan uit van een gemiddelde grootte van 3000 m2. De minimumgrootte is 1000 m2.
  • Is de locatie vrij toegankelijk voor bezoekers? Een idylle moet kunnen worden bezocht door iedereen die er belangstelling voor heeft.
  • Zijn er meerdere mensen en het liefst ook meer organisaties betrokken bij het initiatief? Voor de duurzaamheid van de idylle is draagvlak belangrijk. Ook om de gemeente ‘mee’ te krijgen is van belang dat het niet om een eenpersoonsinitiatief gaat, maar dat het breder wordt gedragen.

Voldoet je idylle aan deze criteria? Vul dan het deelnameformulier in.

Naar het deelnameformulier