kleine slakrups Heterogenea asella

De kleine slakrups lijkt op een microvlinder, maar is te herkennen aan de driehoekige voorvleugels.
Familie
slakrupsen (LIMACODIDAE)
Onderfamilie
Limacodinae / Heterogenea asella
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Tot voor kort werd aangenomen dat deze soort alleen plaatselijk op de Veluwe voorkomt. Recent zijn echter ook rupsen gevonden op diverse locaties in Twente.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂ 5-7 mm, ♀ 9-11 mm. Klein genoeg om te worden verward met sommige microvlinders (zoals de bladrollers). Is te herkennen aan de combinatie van de vrijwel driehoekige voorvleugel met een sterk gebogen voorrand en de dakvormige rusthouding. Het mannetje is donkerder dan het vrouwtje.

Kenmerken rups

Tot 12 mm; slakvormig; lichaam bleek geelachtig groen met een grote bruine, zadelvormige vlek op de rug; kop in het lichaam ingetrokken.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-half juli in één generatie. De vlinders vliegen vooral ´s nachts, gewoonlijk alleen tijdens warme nachten, en komen in kleine aantallen op licht. Er zijn echter ook enkele waarnemingen van vliegactiviteit op zonnige middagen.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De rups is actief tot september/oktober en overwintert in volgroeid stadium in een galappelvormige cocon aan een blad of twijg.

Waardplanten

Vooral beuk; soms eik of tamme kastanje.

Habitat

Beuken- en eikenbossen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Tot voor kort werd aangenomen dat deze soort alleen plaatselijk op de Veluwe voorkomt. Recent zijn echter ook rupsen gevonden op diverse locaties in Twente.

België

Zeer zeldzaam in Vlaanderen; zeldzaam in Brussel. Nagenoeg beperkt tot de boscomplexen rond Leuven en Brussel en enkele vindplaatsen in het Pajottenland, de Vlaamse Ardennen en de boscomplexen tussen Brugge en Gent. In Wallonië verspreide vindplaatsen in Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van het uiterste noordoosten van het Iberisch schiereiland, via Italië, de Balkan en Noord-Griekenland tot de Kaukasus en het noorden van Iran. Van Midden-Europa naar het oosten tot het Verre Oosten zoals in Korea (niet in Japan). In het westen tot Zuid-Engeland en naar het noorden tot Zuid-Scandinavië. Van de Middellandse Zee-eilanden alleen op Corsika. Niet in de Nieuwe Wereld.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Triangle
Duitse naam
Kleiner Schneckenspinner
Franse naam
le Cloporte
Synoniemen
Limacodes asella, Limacodes asellus
Toelichting Nederlandse naam

De familie Limacodidae wordt in Nederland aangeduid met de familie van de slakrupsen. De rupsen van deze familie hebben geen poten maar schuiven als een slak over de plant.
De soortnaam slakrups is al heel lang in gebruik: de naam wordt al genoemd in 'Onze vlinders' van Ter Haar.
De toevoeging kleine geeft aan dat deze vlindersoort kleiner is dan de slakrups.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Heterogenea: heteros is anders en genos is groep of soort. Het duidde een groep aan die niet voldeed aan de gangbare eigenschappen van pop en rups zoals Linnaeus die hanteerde. Dit rechtvaardigde voor de opvolgers van Linnaeus een 'andere familie'. (Knoch en tijdgenoten).
asella: Oniscus asellus is een houtluissoort waar de rups van de kleine slakrups veel op lijkt.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie slakrupsen (LIMACODIDAE)

slakrups
Apoda limacodes

kleine slakrups
Heterogenea asella

alle soorten uit deze familie