Basiskwaliteit Natuur

Mede mogelijk gemaakt door: SoortenNL

Om de natuur te kunnen beschermen en herstellen, moeten we niet alleen de zeldzame soorten helpen. Beter is het om niet te wachten totdat algemene soorten zeldzaam zijn geworden, maar direct iets te doen. Hier draagt Basiskwaliteit Natuur aan bij.

Jarenlang is het natuurbeleid gericht geweest op bescherming, inrichting en beheer van natuurgebieden en bijzondere soorten.  Hierbij werd er gericht op scheiding van functies: ruimte voor natuur binnen Natura 2000 en het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur EHS) en ruimte voor landgebruik en economische ontwikkeling daarbuiten. Maar het is nu duidelijk geworden dat dit op de lange termijn niet voordelig is voor de biodiversiteit. De staat van de natuur binnen natuurgebieden is zorgwekkend (Sanders et al., 2020; CBS et al., 2021). Bedreigingen als versnippering, verdroging en vermesting kunnen niet alleen binnen de grenzen van natuurgebieden worden opgelost, omdat de invloed van het omringende landgebruik tot in de natuurgebieden reikt. Daarbuiten is de kwaliteit van het hele landschap ver beneden peil gezakt, waardoor we ook tot voor kort algemene soorten uit ons landschap kwijt raken. Het is dus nodig om te werken aan een basiskwaliteit vóór natuur waarbinnen een basiskwaliteit ván natuur kan worden gewaarborgd.

De Vlinderstichting werkt samen met andere organisaties van SoortenNL aan dit project.

 

Dit rapport biedt een soortenlijst van soorten die je vanuit een basiskwaliteit zou verwachten binnen een gebied. Daarin is er een onderverdeling gemaakt tussen soorten die in een boerenland horen voor te komen en die in een bebouwde kom voorkomen. Het rapport levert ook een basis voor de beoordeling van basiskwaliteit natuur op grond van waargenomen en verwachte soorten. Dit geeft inzicht in hoe een gebied beheerd moet worden om ontbrekende soorten in een gebied terug te krijgen.

Ben je geinteresseerd in dit onderwerp? Lees dan de onderstaande artikelen die in De Levende Natuur zijn gepubliceerd eens door.

Basiskwaliteit Natuur: aandacht voor algemene soorten

Agenda voor soortenbescherming in de 21e eeuw

Heidefauna sturen met begrazing

Michiel  Wallis de Vries

Projectleider

Michiel Wallis de Vries

Contact opnemen