Boeren aan het roer

Mede mogelijk gemaakt door: Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteit

Bij boeren aan het roer wordt boeren en boerinnen de kans gegeven zelf de biodiversiteit op eigen land te controleren. Ze krijgen hier ondersteuning en materiaal voor en leren zo hoe biodiversiteit verandert door zelf ingevoerde veranderingen.

Wat Boeren aan het roer gaat doen

Boeren aan het roer gaat de boeren en boerinnen op 20 agrarische bedrijven ondersteunen om de stap van natuurboeren theorie naar praktijk te maken. Met behulp van beproefde citizen science methodes geven we de boeren direct inzicht in de huidige knelpunten op hun bedrijf en inspireren we ze om innovaties uit te proberen die leiden tot herstel en behoud van biodiverse sloten, poelen, heggen, akkerranden, bermen en graslanden. We begeleiden de boeren bij de implementatie en monitoring van deze veranderingen en faciliteren uitwisseling van ideeën onderling en het delen van de resultaten met buur-boeren en burgers.

Methode

Om dit goed te kunnen doen, krijgt elke boer materiaal tot zijn/haar beschikking.

Freshwater watch voor het meten van waterkwaliteit (zie https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/)
Soil Health Toolkit voor het meten van bodemstructuur en bodemleven (in ontwikkeling bij Earthwatch, zie https://earthwatch.org.uk/our-science/research-topics/sustainable-agriculture)
BIMAG voor het meten van nachtvlinderdiversiteit (zie https://www.vlinderstichting.nl/bimag)
Samen geven deze methodes een goed beeld van de kwaliteit van bodem-, water- en insectenbiodiversiteit. Alle drie de methodes zijn al in gebruik op agrarische bedrijven, zijn bewezen simpel in gebruik en leveren betrouwbare en wetenschappelijk robuuste data.

Uitvoer

We gaan in dit project aan de slag met twee groepen boeren in de Achterhoek en de Cleantech-regio (Gelderland, Overijssel). Zij nemen momenteel deel aan de cursus ‘Natuurondernemer’, die wordt aangeboden door Aeres Hogeschool. In deze cursus wordt kennis over natuurbeheer gekoppeld aan de boerenpraktijk. De cursus is primair bedoeld voor boeren die grond beheren van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, maar ook toegankelijk voor boeren die op (eigen) landbouwgrond natuurinclusiever willen werken.

Door de deelnemers aan deze cursus al tijdens de cursus kennis te laten maken met methodes om waterkwaliteit, bodemkwaliteit en nachtvlinders te monitoren op hun eigen bedrijf en ze na afloop te ondersteunen bij het in praktijk brengen van de geleerde stof, hopen we grotere verbetering in biodiversiteit te bewerkstelligen. Diverse cursusdeelnemers hebben al aangegeven graag aan dit project te willen deelnemen.

We faciliteren de boeren om bij elkaar op het erf te kijken en van elkaar te leren. Zo creëren we twee lokale innovatiecommunities, waarin de boeren zich veilig en gesteund voelen om nieuwe ideeën uit te voeren, ook als dit bijvoorbeeld leidt tot rommelige slootkanten of andere praktijken die buiten de huidige sociale norm vallen. De resultaten van het project worden gedeeld met boeren uit de omgeving, met de lokale bevolking en met stakeholders uit het lokale beleids- en beheerveld. Dit doen we onder meer door middel van een aantal korte filmpjes en tijdens twee open dagen waarop de deelnemende boeren aan hun buur-boeren en -burgers laten zien hoe zij de biodiversiteit bevorderen. Dit is ook een mooie gelegenheid om aan lokale burgers te laten zien hoe ook zij een bijdrage aan de biodiversiteit kunnen leveren, bijvoorbeeld door lokale producten te kopen.

 

Rik  Wever

Projectleider

Rik Wever

Contact opnemen