Nieuwsbericht

De nieuwe natuurwet – slecht voor vlinders en libellen

woensdag 2 november 2011

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe natuurwet. Hiermee verdwijnt de huidige Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De nieuwe wet natuur, die het Ministerie in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, gaat vlinders en libellen veel slechter beschermen dan de huidige wetgeving.

Van de elf beschermde dagvlinders blijven straks maar drie beschermd. Alle andere soorten moeten straks worden beschermd door een zeer zwakke zorgplicht, waarbij alleen opzettelijk doden niet is toegestaan. Handelingen die zonder aantoonbare opzet schadelijk zijn voor natuur, zullen straks niet langer strafbaar zijn.

Ook de bescherming van leefgebieden gaat achteruit met de nieuwe wet. Daarmee worden de vlinders en libellen die het al zo moeilijk hebben nog kwetsbaarder.

Kom in actie!

Dat mag niet gebeuren vindt De Vlinderstichting. Vlinders, libellen en hun leefgebieden dienen beter beschermd te worden. Daarom zullen we een brief sturen naar het ministerie om te vragen deze natuurwet aan te passen.

U kunt ook helpen door uw stem te laten horen. Doe dit wel voor 18 november, want dat is de einddatum van de consultatie van de Nederlandse bevolking over de nieuwe natuurwet.

Minder beschermde soorten

Van de elf beschermde dagvlinders blijven straks maar drie beschermd. Dat zijn de (Europees beschermde) soorten grote vuurvlinder, pimpernelblauwtje en donker pimpernelblauwtje. De libellen blijven in het voorstel iets beter beschermd, echter alleen maar de zeven soorten die worden genoemd in de Europese natuurregels.

Alle andere soorten moeten straks worden beschermd door een zeer zwakke zorgplicht, waarbij alleen opzettelijk doden niet is toegestaan. De concreetheid van deze zorgplicht ontbreekt, waardoor deze in de praktijk meestal niet of lastig kan worden afgedwongen. Handelingen die zonder aantoonbare opzet schadelijk zijn voor natuur, zullen straks niet langer strafbaar zijn.

Bescherming leefgebieden gaat achteruit

Ook de bescherming van leefgebieden gaat achteruit met de nieuwe wet. Uitsluitend Europees beschermde gebieden krijgen een wettelijk beschermde status, maar veel leefgebieden van bedreigde vlindersoorten niet meer. Zesenzestig natuurgebieden in Nederland verliezen hun bescherming. Voor deze gebieden hoeft straks bij economische ontwikkelingen niet meer onderzocht te worden of deze schadelijk zijn voor de hier aanwezige natuur.

Een aantal van de uitgangspunten van de nieuwe wet zijn:
1) belemmeringen voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen opheffen;
2) lasten en regeldruk verminderen;
3) internationale verplichtingen nakomen.

Dat betekent in de pratijk dat de bescherming van natuur en landschap ondergeschikt is aan economische wensen, tenzij Europese regels het Europese natuurbelang duidelijk heeft vastgelegd.

Meer informatie

Wetsvoorstel nieuwe natuurwet (pdf)
Wetsvoorstel Memorie van Toelichting (pdf)
Leeswijzer bij ontwerpwetsvoorstel natuur (pdf)

DonkerPimpernelblauwtje GroteVuurvlinder natuurwet Pimpernelblauwtje