Nieuwsbericht

Forse populatie gevlekte witsnuitlibel in Noord-Brabant

zondag 5 januari 2014

De gevlekte witsnuitlibel is opgenomen op de Habitatrichtlijn en geniet Europese bescherming. De soort komt in Nederland vooral voor in laagveengebieden, maar heeft ook (vaak kleine) populaties op de zandgronden. In een natuurgebied in Noord-Brabant wordt al een aantal jaren een forse populatie gevolgd.

De gevlekte witsnuitlibel komt voor in verlandingsvegetaties in laag –en hoogveen, soms ook bij heidevennen en bosplassen. De soort staat in Nederland als kwetsbaar op de Rode Lijst (2011). De gevlekte witsnuit was in Noord-Brabant tot 2008 slechts van enkele vennen bekend is en nooit in grote aantallen gevonden. In 2007 is in een natuurgebied van Brabants Landschap de aanwezigheid van deze soort vastgesteld. In 2009 bleek dat het niet om zwervende mannetjes ging, maar om een populatie van meer dan 20 imago’s, waarvan sommige vers uitgeslopen. Het is de grootst bekende populatie in Noord-Brabant. Vanaf 2010 is met een aantal libellenliefhebbers begonnen met het monitoren van deze soort volgens de methode van het Meetnet Libellen van de Vlinderstichting. De beheerder Brabants Landschap verleende uiteraard haar medewerking.

Het is een bosgebied met verspreid liggende vennen. Sinds de start van het tellen van de gevlekte witsnuitlibellen in 2009 was er vrijwel geen onderhoud langs de vennen meer uitgevoerd. Er was erg veel opslag van dennen, waardoor de oevers vrijwel helemaal begroeid raakten. In overleg met Brabants Landschap is besloten om in de winter van 2012 - 2013 onderhoud aan de oevers van de vennen uit te voeren. Een groep van meer dan 10 vrijwilligers is aan de slag gegaan en hebben een groot deel van de venoevers ontdaan van de dennenopslag. De werkzaamheden hadden resultaat, want in de zomer van 2013 is de gevlekte witsnuitlibel er weer veel geteld. Op 6 juni werden er meer dan 50 gezien, alleen op de routes en het is dus echt een grote populatie. Deze winter zal er nog meer opslag worden verwijderd en uiteraard zullen ook de tellingen in het kader van het Meetnet Libellen de komende jaren worden voortgezet.

Het Landelijk Meetnet Libellen is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van Economische Zaken. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de libellenstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting (0317 467346).

GevlekteWitsnuitlibel MeetnetLibellen NoordBrabant