Nieuwsbericht

Gezocht: tellers voor telroutes zeldzame libellen

dinsdag 21 april 2015

In het Landelijk Meetnet Libellen worden twee soorten telroutes onderscheiden: algemene en soortgerichte telroutes. Langs algemene telroutes worden alle libellensoorten geteld, in de periode mei-september. Ze liggen door het hele land verspreid.

Soortgericht telroutes worden speciaal uitgezet voor één zeldzame soort, in natuurgebieden waar de soort voorkomt. Hier vinden minimaal drie tellingen plaats in de hoofdvliegtijd van de soort.
Voor de wettelijk beschermde en bedreigde soorten streven we ernaar om zoveel mogelijk populaties met (soortgerichte) routes te volgen. Voor enkele soort-gebiedscombinaties zijn nog extra tellers nodig. Het gaat om de volgende gebieden en soorten:

  • Haaksbergerveen (OV): speerwaterjuffer
  • Voorsterbos (FL): noordse winterjuffer
  • Weerribben (OV): Kempense heidelibel
  • Wieden (OV): noordse winterjuffer, groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel
  • Woldlakebos (OV) noordse winterjuffer, groene glazenmaker, gevlekte witsnuitlibel, sierlijke witsnuitlibel

Groene glazenmaker komt buiten de genoemde gebieden ook op verschillende andere plekken voor, vooral in West- en Noord-Nederland. Woon je in de buurt van zo’n populatie dan komen we graag langs om een telroute uit te zetten. Naast deze soortgerichte routes zijn algemene telroutes altijd welkom, in het hele land. Zie de eerdere oproep op deze site.

Wil je meedoen?
Stuur dan een bericht naar het meetnet of bel met De Vlinderstichting: 0317-467346.

MeetnetLibellen Speerwaterjuffer tellen