Bescherming en beheer

Bescherming en beheer voor libellen

Vlinders en libellen komen voor in zeer verschillende gebieden. We vinden ze vanzelfsprekend in de natuurlijke landschappen en in landschappen met een vooral cultuurhistorisch karakter, maar daarnaast zijn er soms opvallend veel soorten te vinden in het stedelijk gebied.

Hoewel het met sommige Rode Lijst-soorten inmiddels beter gaat, kunnen we niet achteroverleunen en tevreden toekijken. Sommige soorten hebben nog steeds dringend hulp nodig om niet uit Nederland te verdwijnen, of om de ingezette positieve lijn te kunnen voortzetten. Natuur- en waterbeheerders zijn feitelijk de enigen die daadwerkelijk libellenpopulaties kunnen beschermen en hun inzet is daarom van cruciaal belang. Er zijn verschillende concrete voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat gericht ingrijpen in natuurgebieden successen oplevert voor libellen. Zo heeft de zeer zeldzame oostelijke witsnuitlibel zich gevestigd op een ven waaruit het bodemslib is verwijderd. Ook de gevlekte witsnuitlibel werd bij dit ven gevonden. De groene glazenmaker heeft zich in tal van watergangen kunnen vestigen waar het beheer gericht is op uitbreiding van krabbenscheer. Ook andere zeldzame soorten komen hoofdzakelijk voor in gebieden waar natuurwaarden actief worden hersteld en beschermd en waar in het beheer rekening wordt gehouden met libellen. Meestal profiteren ook veel andere plant- en diersoorten van beschermingsmaatregelen die gericht zijn op libellen.

Op de soortpagina's van bedreigde en kwetsbare soorten staat meer informatie over specifieke knelpunten en mogelijke beschermingsmaatregelen.

Bescherming en beheer