Bescherming en beheer

Hoewel het met sommige Rode Lijst-soorten inmiddels beter gaat, kunnen we niet achteroverleunen en tevreden toekijken. Sommige soorten hebben nog steeds dringend hulp nodig om niet uit Nederland te verdwijnen.

Bescherming werkt!

Er zijn verschillende concrete voorbeelden te noemen waaruit blijkt dat gericht ingrijpen in natuurgebieden successen oplevert voor libellen. Zo heeft de zeer zeldzame oostelijke witsnuitlibel zich gevestigd op een ven waaruit het bodemslib is verwijderd. Ook de gevlekte witsnuitlibel werd bij dit ven gevonden. De groene glazenmaker heeft zich in tal van watergangen kunnen vestigen waar het beheer gericht is op uitbreiding van krabbenscheer. Ook andere zeldzame soorten komen hoofdzakelijk voor in gebieden waar natuurwaarden actief worden hersteld en beschermd en waar in het beheer rekening wordt gehouden met libellen. Meestal profiteren ook veel andere plant- en diersoorten van beschermingsmaatregelen die gericht zijn op libellen.

 

Bijdragen aan bescherming van libellen

 

Bescherming en beheer